Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Epidemiológia karcinómu prostaty
Martina Ondrušová, Dalibor Ondruš
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2017
Úvod: Slovensko sa v celosvetových odhadoch zaraďuje ku krajinám so stredne vysokými hodnotami incidencie karcinómu prostaty. Predikcie incidencie naznačujú v krátkej budúcnosti najfrekventovanejší výskyt karcinómu prostaty spomedzi všetkých zhubných nádorov u mužov na Slovensku.
Ciele: Cieľom práce je analyzovať vývoj incidencie a mortality na karcinóm prostaty na Slovensku, porovnať trendy s vybranými krajinami a regiónmi sveta, ako aj predikovať vývoj vybraných ukazovateľov deskriptívnej epidemiológie karcinómu prostaty v Slovenskej republike a poskytnúť relevantné a aktualizované údaje pre potreby ďalších analýz a hodnotenia dosahov intervencií.
Materiál a metódy: Analýzy národných údajov sa robili za roky 1968 – 2010. Trendy incidencie a mortality karcinómu prostaty sa počítali pomocou joinpoint regresie a sú prezentované s príslušným 95 % intervalom spoľahlivosti (CI) a údajom o štatistickej významnosti (p). Predikcie vývoja incidencie a mortality sa počítali do roku 2014, resp. 2015.
Výsledky: Na Slovensku sa zaznamenáva signifikantný nárast incidencie ochorenia (z hodnôt 14,5/100 000 v roku 1980 na 54,9/100 000 v roku 2010), v posledných rokoch až o 6,7 % medziročne. Mortalita vykazuje pomalší vzostupný trend, z hodnôt 9,4/100 000 v roku 1980 na 13,6/100 000 zaznamenaných v roku 2010, pričom v posledných rokoch sa eviduje stabilizácia až mierny pokles hodnôt mortality. Tieto fakty prispievajú k tomu, že karcinóm prostaty sa stáva najviac prevalentným zhubným nádorom u mužov.
Záver: Na Slovensku sa nezaznamenáva vyvrcholenie a následný pokles hodnôt incidencie karcinómu prostaty, ako je to v niektorých krajinách praktizujúcich skríning tohto ochorenia. Vývoj mortality má na aktuálnych národných údajoch priaznivý trend.
karcinóm prostaty incidencia mortalita prevalencia klinické štádium
Klin urol 2017; 13 (1): 4 – 8
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by