Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
EPIGENETICKÉ ZMENY A EXPRESIA miRNA PRI ENDOMETRIÁLNOM KARCINÓME
E. KOZUBÍK, D. ŠIMOVÁ, T. ROKOS, T. PRÍBULOVÁ, Z. LAUČEKOVÁ, K. BIRINGER
Karcinóm endometria je jednou z najčastejších malignít ženského reprodukčného systému s tendenciou nárastu jeho incidencie. Najčastejšou formou endometriálneho karcinómu je endometroidný typ. Napriek jeho relatívne priaznivej prognóze, ak je zachytený v skorých štádiách, je vhodné poukázať na nové možnosti v jeho diagnostike a liečbe prostredníctvom nových molekulárnych markerov. miRNA sú malé nekódujúce molekuly RNA, ktoré sa na úrovni epigenetických mechanizmov podieľajú na regulácii génovej expresie. Molekulové charakteristiky miRNA umožňujú neúplné komplementárne väzby na cieľové mRNA molekuly, čo vedie k nestabilite cieľových mRNA. Takto „zmutované“ mRNA nie sú schopné dokončiť svoju úlohu regulátora v procese proteosyntézy. Výsledné bunky strácajú svoju fyziologickú úlohu a dochádza buď k ich nadmernej proliferácii, alebo bunkovej smrti v procese apoptózy. miRNA teda na epigenetickej úrovni predstavujú úlohu hlavných regulátorov génovej expresie pri vzniku či degradácii nádorových buniek a ich zmenená expresia môže byť spojená s iniciáciou rakoviny, progresiou a metastatickými schopnosťami. Doposiaľ bolo opísaných množstvo typov miRNA, ktorých rôzna miera expresie je spájaná so vznikom endometriálneho karcinómu. Keďže sú tieto molekuly pomerne stabilné a dajú sa získať z krvi, kde sú prítomné vo forme cirkulujúcich exozómov, a taktiež si zachovávajú stabilnú hladinu expresnej aktivity aj v histologických tkanivách, predurčuje ich to byť potenciálne najspoľahlivejšími včasnými, neinvazívnymi prognostickými biomarkermi endometriálneho karcinómu. V blízkej budúcnosti by sa prostredníctvom tzv. miRNA mimetík pri endometriálnych karcinómoch, kde je hladina konkrétnych typov miRNA znížená, mohli využiť aj na substitučnú génovú terapiu a výrazne tým znížiť progresiu či riziko vzniku ochorenia.

EPIGENETIC CHANGES AND miRNA EXPRESSION IN ENDOMETRIAL CANCER
Endometrial cancer is one of the most common malignancies in the female reproductive system with a tendency to increase its incidence. The most common form of endometrial cancer is an endometrioid subtype. Despite its relatively favourable prognosis, when captured at an early stage, it is useful to mention new possibilities in its diagnosis and treatment by new molecular biomarkers. miRNAs are small non-coding RNA molecules that, at the level of epigenetic mechanisms, are involved in regulating gene expression. The molecular characteristics of miRNAs allow an incomplete complementary binding to target mRNA molecules, resulting in instability of the target mRNAs. Such „mutated“ mRNAs are unable to complete their regulatory role in the process of proteosynthesis. The resulting cells lose their physiological function and are tending to increase or die in the process of apoptosis. Thus, at the epigenetic level, miRNAs play the crucial role of major regulators of gene expression in the formation or degradation of tumour cells, and their altered expression may be associated with cancer initiation, progression, and metastatic processes. Recently, many studies with miRNA types have been described whose varying levels of expression have been associated with endometrial cancer. These molecules are relatively stable and can be obtained from a blood sample, where they are present in the form of circulating exosomes. They also maintain a stable level of expression activity in histological tissues. It makes them potentially the most reliable, early and non-invasive prognostic markers for endometrial cancer. Shortly, miRNA mimics, in endometrial cancers where the level of specific types of miRNAs is reduced, could also be used for gene replacement therapy to significantly reduce the progression or even the onset of the disease.
Keywords: endometrial cancer, biomarkers, miRNA, epigenetic changes, gene expression
endometriálny karcinóm, biomarkery miRNA epigenetické zmeny génová expresia
Slov. Gynek. Pôrod., 27, 2020, s. 81 – 85
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by