Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Etická problematika v liečbe a ošetrovaní seniorov
Iveta Ondriová, Terézia Fertaľová, Lívia Hadašová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
Starnutie človeka je prirodzený, nepretržitý a nezvratný proces, pri ktorom dochádza k zmenám organizmu v závislosti od pôsobenia mnohých vonkajších a vnútorných faktorov. V minulom storočí aj v súčasnosti pokračuje predlžovanie ľudského veku najmä v priemyselne a ekonomicky vyspelých krajinách vrátane Slovenska. Zdravotný stav a životné očakávania ovplyvňujú kvalitu starnutia, pričom deficitný model starnutia spoločnosti spôsobuje odsunutie starých ľudí na perifériu spoločnosti. Finančné problémy a chudoba ovplyvňujú nielen kvalitu života, ale i zdravotný stav. Vek sa môže stať dôvodom diskriminácie na trhu práce. Životné podmienky určujúcim spôsobom vplývajú na proces starnutia.

Selected ethico-legal aspects of starnutia
The human aging is a natural, continuous and irreversible process in which there are changes in the body, depending on the presence of many external and internal factors. In the last century and today continues extension of human age especially in industrialized and economically developed countries, including Slovakia. Health and environmental expectations affect the quality of aging, deficit model of aging causes postponement of old people on the periphery of society. Financial problems and poverty not only affect the quality of life but also health. Age can become a reason for discrimination in the labor market. Living conditions having a decisive impact on the aging process.
Keywords: aging, old age, ethics, law, ageism
starnutie staroba etika právo ageizmus
Interná med. 2018; 18 (3): 111-114
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by