Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Etické aspekty kriticky chorých
Iveta Ondriová, Terézia Fertaľová, Lívia Hadašová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2018
Rýchly rozvoj intenzívnej medicíny v posledných rokoch so sebou priniesol nielen rozvoj diagnostických a terapeutických postupov, ale aj mnoho etických otázok a problémov, ktoré sa týkajú starostlivosti o kriticky chorých. Výsledky intenzívnej starostlivosti už nie sú hodnotené iba parametrom prežitia, ale i dosiahnutým stupňom kvality života pacienta. Starostlivosť o kriticky chorého človeka si vyžaduje všetky stupne starostlivosti – od intenzívnej až po zdravotno-sociálnu. V starostlivosti o kriticky chorých veľký rozsah tímovej práce a presné vymedzenie hraníc kompetencií nie je dosť dobre možné. Základnou podmienkou zostáva profesijná dôvera a konštruktívne ladenie na spoluprácu a riešenie problémov, aby sa minimalizovali eticko-právne rozpory.

Ethical aspects of critically ill
The rapid development of intensive medicine in recent years has brought not only the development of diagnostic and therapeutic approaches, but also many ethical issues and issues relating to the care of critically ill. The results of intensive care are no longer evaluated only by the survival parameter but also by the achieved quality of life of the patient. Care for a critically ill person requires all levels of care – from intensive to health-social. There is a great deal of teamwork in the care of critically ill and the precise delimitation of the boundaries of competence is not quite possible. The basic condition remains professional trust and constructive co-operation and problem-solving
to minimize ethical contradictions.
Keywords: critically ill, quality of life, decisions at the end of life
kriticky chorý kvalita života rozhodnutia na konci života
Interná med. 2018; 18 (2): 84-88
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by