Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Etiopatogenéza a farmakoterapia migrény v detskom veku
Martina Šutovská
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2011
Migréna je chronické záchvatové ochorenie charakterizované atakmi pulzujúcej bolesti hlavy, ktorá je spojená s vegetatívnou symptomatológiou. Postihuje približne 3,5-5 % deti v školskom veku, prevalencia stúpa až na 20 % v období adolescencie. Medzinárodná spoločnosť pre bolesti hlavy zaraďuje migrénu v detskom veku medzi primárne bolesti hlavy a rozlišuje migrénu bez aury, migrénu s aurou a tzv. varianty migrény. Charakter bolesti, ich frekvencia, sprievodná symptomatológia, diferenciálna diagnóza, ako i liečba majú v pediatrickej populácii svoje špecifiká. Podkladom vzniku migrenózneho záchvatu je komplexná interakcia vazokonstrikcie a následnej vazodilatácie v súvislosti s uvoľnením neurotransmiterov a ich vplyvom na funkciu iónových kanálikov. Názory a teórie o etiopatogenéze sa vyvíjali v závislosti od objavovania nových poznatkov. V posledných rokoch sa do popredia dostávajú genetické aspekty. Identifikácia mutácií napäťovo závislých aj ligandovo závislých kanálikov pri viacerých paroxyzmálnych neurologických ochoreniach otvorila možnosť zaradiť migrénu do tzv. kanalikopatií. Liečba migrény v detskom veku je komplexná. Pozostáva z úpravy životosprávy, eliminácie spúšťacích faktorov a medikamentóznej liečby. Farmakoterapia je zameraná na odstránenie akútnej bolesti, ako i na prevenciu migrenóznych záchvatov. Akútna nešpecifická (analgetická) a špecifická liečba (triptany) je zameraná na potlačenie už prebiehajúceho záchvatu migrény. Cieľom profylaxie, ktorá je nevyhnutná u 30 % pacientov, je buď predísť záchvatu migrény, alebo znížiť frekvenciu a intenzitu častých migrenóznych atakov. Liekom voľby u detí je antihistaminikum cyproheptadín a antiepileptiká. Individuálne dobre zvolená terapia, ktorá ideálne kombinuje nefarmakologické a farmakologické postupy, vedie k podstatnému zlepšeniu kvality života detských pacientov.
bolesť hlavy trigemínovaskulárny systém migréna s aurou triptany profylaxia
Pediatria (Bratisl.) 2011; 6 (3): 134-141
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by