Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PREHĽADOVé PRáCE
Exozómy a rakovina vaječníka
M. Redecha, M. Papcun, M. Zdurienčíková, K. Holomáň, J. Sedlák
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2019
Rakovina vaječníka je v ekonomicky vyspelých krajinách hlavnou príčinou úmrtia žien na gynekologickú malignitu. Rýchly rozvoj tumoru a nemožnosť skríningu zapríčiňujú diagnostikovanie ochorenia v 75 % prípadov v pokročilých štádiách. Štandardnou liečbou je debulking operácia a chemoterapia. Vo väčšine prípadov napriek primárnej chemosenzitivite tumoru dochádza k jeho recidíve do 18 mesiacov s progresívnym rozvojom chemorezistencie. Päťročné prežívanie je 25 – 35 %. Preto je potrebné identifikovať nové prognostické a prediktívne biomarkery, ktoré by umožnili skoršiu diagnostiku ochorenia a odhalili rezistenciu proti chemoterapii. Exozómy sú 30 – 100 nm vezikuly, ktoré sa podieľajú na fyziologických aj patologických procesoch, napr. na raste tumoru, jeho dediferenciácii so vznikom metastáz, stimulácii imunitného systému a medzibunkovom prenose RNA. Exozómy v periférnej krvi, ich množstvo, proteínové zloženie aj prítomnosť malých nekódujúcich miRNA asociovaných s rezistenciou, predstavujú potenciál na využitie a skvalitnenie diagnostiky rakoviny vaječníka. V tomto prehľade predstavujeme nové metódy extrakcie exozómov, zameriavame sa na úlohu exozómov pri vzniku a progresii rakoviny vaječníkov a hodnotíme ich potenciálne klinické využitie.
EXOSOMES AND OVARIAN CANCER
Ovarian cancer is the leading cause of women’s death for gynecologic malignancy in developed countries. The rapid development of the tumour and the impossibility of proper screening cause the disease diagnoses in the high stages in more than 75% of cases. The treatment consists of debulking surgery and chemotherapy. The disease, in most cases, despite chemosensitive primary tumour, relapses within 18 months after the treatment on average, with the progressive development of chemoresistance. The 5-year survival rate is 25-35 %. It is, therefore, necessary to identify new prognostic and predictive biomarkers that would allow earlier diagnosis of the disease and reveal resistance to chemotherapy. Exosomes, small 30-100 nm big vesicles, are involved in physiological and pathological processes, e.g. tumour growth, the development of metastases, immune system stimulation and intercellular transfer of miRNA. Exosomes in the peripheral blood, its miRNA composition, present a potential biomarker for better diagnosis of ovarian cancer. In this review, we discuss methods of exosome extraction, the emerging role of exosomes in ovarian cancer, and discuss their potential clinical applications.
Keywords: Exosomes, Ovarian cancer, Protein, RNA
exozómy rakovina vaječníka proteíny RNA
Slov. Gynek. Pôrod., 26, 2019, s. 95 – 102
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by