Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Experimentálna urológia
Expresia erytropoetínu vo svetlobunkovom adenokarcinóme obličiek
Lucia Mésarošová1, Ján Švihra2, Jasna Šranková1, Ján Kliment2, Ján Kyselovič1, Ján Ľupták2, Pavol Slávik3, Peter Ochodnický4
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2013
Úvod a ciele: Svetlobunkový renálny karcinóm (CCRCC) predstavuje až 75-80 % všetkých histologických podtypov, a tak je najčastejšie sa vyskytujúcim podtypom adenokarcinómu obličiek. Tkanivová hypoxia je výsledkom nerovnováhy v zásobení tkanív kyslíkom a jeho metabolickej spotrebe. Hypoxia vedie k aktivácii viacerých génov kódujúcich proteíny, ktoré sa zúčastňujú na procesoch angiogenézy, erytropoézy a glukózovom metabolizme. Cieľom práce bolo sledovať expresiu erytropoetínu (EPO) v tumorových tkanivách za hypoxických podmienok, so zámerom poukázať na jeho možnú úlohu pri rozvoji svetlobunkového adenokarcinómu obličiek. Materiál a metódy: Pacientom po radikálnej nefrektómii boli odobraté tumorové a kontrolné tkanivá, v ktorých sa sledovali zmeny v expresii HIF-1α prostredníctvom imunoblotovej analýzy a expresia EPO a EPOR metódou RT-PCR. Výsledky: Nezaznamenali sme zmeny v expresii HIF-1α ani v expresii EPOR v tumorových tkanivách v porovnaní s kontrolnými. Metódou RT-PCR sme stanovili aj expresiu EPO, kde naše výsledky poukázali na zvýšenú expresiu EPO v tumoroch v porovnaní s kontrolnými tkanivami. Záver: Zatiaľ nie je známa funkcia nadmerne produkovaného EPO bunkami v CCRCC, keďže iba u 5 % pacientov s RCC je zaznamenaná erytrocytóza. Nadmerná produkcia EPO v bunkách CCRCC pravdepodobne súvisí s jeho proangiogénnymi, antiapoptotickými a proliferačnými procesmi počas tumorigenézy nádorového ochorenia.
CCRCC HIF-1α EPO EPOR
Klin. urol. 2013; 9 (1): 34-37
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by