Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Falošný pokles BMD Z-skóre vo vzťahu k oneskoreniu rastu
Lenka Turoňová, Miriam Čiljaková, Kristína Kubejová, Peter Bánovčin
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2017
Východisko: Demonštrovať falošný pokles planárnych denzitometrických (DXA) parametrov v porovnaní s objemovou
kostnou minerálovou denzitou (vBMD) u detí s juvenilnou idiopatickou artritídou (JIA) v súvislosti s predkladaným oneskorením
rastu pri vysokej aktivite základného ochorenia a súčasnom užívaní kortikosteroidnej liečby.
Súbor a metódy: Vyšetrili sme 20 detí s JIA Tanner štádia 1 – 4, ktoré boli prvoskenované za podmienok vysokej aktivity
ochorenia pred začatím biologickej liečby v porovnaní s kontrolným súborom detí rovnakého veku a pohlavia (n = 20).
U všetkých zaradených subjektov kaukazskej rasy sme hodnotili planárne a objemové DXA parametre vo vzťahu k výške,
pohlaviu, pubertálnemu štádiu a vybraným charakteristikám základného ochorenia. Následne sme tieto parametre
prehodnocovali po 2 rokoch trvania biologickej liečby s cieľom posúdiť aj možný kompenzačný rastový špurt dieťaťa
s JIA po poklese aktivity choroby. Deti, u ktorých sme už neočakávali rast (tzn. chlapci s JIA vo veku 17 rokov a viac
pubertálnej zrelosti Tanner V pred začatím biologickej liečby a dievčatá pubertálneho štádia Tanner V s nástupom menarché
1 rok pred začatím biologickej liečby alebo dievčatá s nástupom menarché 2 roky pred začatím biologickej liečby),
sme zo štúdie vylúčili.
Výsledky: V súbore detí s JIA sme v porovnaní so zdravými rovesníkmi zaznamenali signifikantné zníženie telesnej výšky
(54,1 ± 24,1 percentilu priemerne v kontrolnej skupine vs 46,3 ± 26,2 percentilu v skupine detí s JIA, p < 0,05). Rovnako
u všetkých detí s JIA sme zaznamenali štatisticky signifikantné zníženie hodnoty planárnych DXA parametrov oproti
zdravým kontrolám (BMD L2 – L4 u zdravých detí 0,632 ± 0,09 g/cm2 vs 0,201 ± 0,17 v skupine detí s JIA, p < 0,005). Odhad
objemových DXA parametrov sme vyhodnocovali pomocou matematických prepočtov z dát, ktoré sme získali ako
z posteroanteriórneho (PA) skenu, tak z kombinácie PA a laterálnych DXA skenov lumbálnej chrbtice (oblasť L2 – L4).
Súborne boli objemové DXA parametre vo vyšetrovanom súbore detí s JIA porovnateľné so skupinou zdravých detí a ich
hodnoty sa štatisticky signifikantne neodlišovali oproti zdravým kontrolám v žiadnom zo sledovaných pubertálnych
štádií Tanner 1 – 4. Skutočné zníženie vBMD sme pozorovali u subjektov s JIA len v piatich prípadoch (25 %). Po jednom
roku trvania biologickej liečby sme u väčšiny detí s JIA pozorovali kompenzačný rastový špurt, ktorý bol sprevádzaný
plnou úpravou planárnych DXA parametrov, pretože tie sú značne závislé od telesnej výšky.
Záver: Deti s chronickým ochorením, oneskorenou maturáciou skeletu a s oneskorením v raste majú často falošne znížené
hodnoty plošných DXA parametrov v porovnaní so zdravými rovesníkmi. K tomuto fenoménu dochádza aj v prípade,
ak je takéto nižšie dieťa v prepočte na objem mineralizované ideálne. Stanovením objemových odhadov DXA parametrov
možno tento falošný pokles do vysokej miery korigovať. Súčasne je nevyhnutné uviesť, že promptný pokles aktivity JIA
v súvislosti so včasným začatím biologickej liečby býva u rastúcich detí sprevádzaný kompenzačným rastovým špurtom.
BMD vBMD detský vek JIA rast kostná denzita
Pediatria Bratisl. 2017; 12 (6): 271-276
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by