Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Všeobecný lekár
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis.
2x ročne
2729-9848
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Diabetológia
Farmakologická liečba antiobezitikami – dôležitá súčasť manažmentu obezity. Čo je nové na Slovensku?
Ľubomíra Fábryová
Obezita je celosvetovo považovaná za globálnu epidémiu/pandémiu s rozsiahlymi zdravotnými a socio-ekonomickými
dôsledkami, preto si vyžaduje komplexný preventívny, diagnostický, terapeutický a najmä dlhodobo kontrolovaný
postup zameraný na konkrétneho jedinca, ale súčasne si vyžaduje celospoločenský preventívny prístup.
Veľmi malé percento pacientov s obezitou dostáva reálnu pomoc pri manažmente obezity a ešte dôležitejšom manažmente
udržania už zredukovanej hmotnosti (diétne a režimové opatrenia, kognitívno-behaviorálna terapia, farmakoterapia
antiobezitikami, bariatrická/metabolická chirurgia). Farmakoterapia antiobezitikami je dôležitou súčasťou
komplexného manažmentu jedinca s obezitou. Ideálne antiobezitikum je také, ktoré účinne dosahuje redukciu
hmotnosti, vedie k udržaniu zredukovanej hmotnosti, zabezpečuje dlhodobú bezpečnosť a redukciu chronických
ochorení súvisiacich s obezitou. Dôležitou súčasťou manažmentu jedincov žijúcich s obezitou sa stávajú agonisty
receptorov GLP-1 (peptidu-1 podobného glukagónu) – momentálne liraglutid 3 mg, ktorý by sme mali mať od polovice
mája k dispozícii pre našich pacientov v klinickej praxi. Liečba musí byť včasná, razantná a dlhodobá. Nová
nádej na ešte lepšie zvládnutie obezity svitá s príchodom ďalších nových molekúl do klinickej praxe (semaglutid,
perorálny semaglutid, ale aj kombinácia agonistov receptorov GLP-1 s amylínom, prípadne kombinácia dvoch
inkretínov – twinkretíny).

Pharmacological treatment with anti-obesitics – an important part of obesity management. What´s new in
Slovakia?
Obesity is considered a global epidemic/pandemic with extensive health and socio-economic consequences; therefore,
it requires a comprehensive preventive, diagnostic, therapeutic, and mainly long-term controlled procedure
focused on a specific individual and requires a societal preventative approach. A tiny percentage of patients with
obesity receive genuine assistance in the management of obesity and, even more, necessary in the management
of already reduced weight (dietary and regimen measures, cognitive-behavioural therapy, pharmacotherapy with anti-
obesity drugs, bariatric-metabolic surgery). Pharmacotherapy with anti-obesity drugs is an integral part of the comprehensive
management of an obese individual. The ideal anti-obesity drug effectively achieves weight reduction,
maintains reduced weight, provides long-term safety and reduces chronic obesity-related diseases. GLP-1 (glucagon-
like peptide-1) receptor agonists – currently liraglutide 3.0 mg, which we should have available from mid-May for
our patients in clinical practice. Treatment must be timely, vigorous and long-term. New hope for even better management
of obesity is shining with the arrival of other new molecules in clinical practice (semaglutide, oral semaglutide,
and a combination of GLP-1 receptor agonists with amylin or a combination of two incretins – twin-cretins).
Keywords: pharmacotherapy of obesity, GLP-1 receptor agonists, liraglutide 3,0mg. Cit.20, Fig. 1, Tab 1
farmakoterapia obezity/diabezity agonisty receptorov GLP-1 liraglutid 3 mg
Všeobec. lek. 2022; 1 (1): 25-29
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by