Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Fekálna mikrobiálna transplantácia u pacientky s rezistentnou ťažkou alkoholovou hepatitídou: skúsenosť na našom pracovisku
Natália Bystrianska, Ľubomír Skladaný, Jana Vnenčáková
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2018
Ťažká alkoholová hepatitída (SAH) je jednou z najzávažnejších foriem alkoholovej choroby pečene (ALD) spojená
s vysokou mortalitou, a to predovšetkým u pacientov nevhodných na liečbu kortikoidmi (KS) alebo nonresponderov na
liečbu KS, hodnotenými podľa Lille modelu. Nanešťastie, počet týchto pacientov narastá a alternatívna liečba chýba.
V poslednom čase ako možná efektívna metóda si získava pozornosť fekálna mikrobiálna transplantácia (FMT).
V nasledujúcej kazuistike rozoberáme prípad mladej ženy s ťažkou alkoholovou hepatitídou, neodpovedajúcou na
liečbu KS, s vysokým rizikom krátkodobej mortality. Prvýkrát na našom pracovisku sme použili FMT z tejto indikácie,
ktorá sa v našej kazuistike ukazuje ako prijateľná a realizovateľná metóda s možným vplyvom na prognózu.

Fecal microbiota transplantation for resistant severe alcoholic hepatitis: experience in our centre

Severe alcoholic hepatitis (SAH) is one of the most serious forms of alcoholic liver disease (ALD) associated with
high mortality, particularly in patients who are not suitable for corticosteroid (CS) treatment or in CS non-responders
as rated by the Lille model. Unfortunately, the number of these patients is increasing and there is no alternative
treatment. More recently, attention has been paid to a possibly effective method of fecal microbiota transplantation
(FMT). In our case report, we discuss the case of a young woman with severe alcoholic hepatitis, CS non-responder
with a high risk of short-term mortality. For the first time at our workplace, we used the FMT. Based on our
case report, the FMT appears to be beneficial method that improv es short-term survival in this patient population.

Keywords: alcoholic liver disease (ALD), severe alcoholic hepatitis (SAH), fecal microbiota transplantation (FMT)
alkoholová choroba pečene (ALD) ťažká alkoholová hepatitída (SAH) fekálna mikrobiálna transplantácia (FMT)
Interná med. 2018; 18 (7-8): 332-334
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by