Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: KAZUISTIKY
Feochromocytóm nadobličky a zriedkavý konkomitantný stopkatý leiomyóm pravej obličky
Vincent Nagy, Hedviga Wagnerová, Dana Nagyová, Helena Baumöhlová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2020
62-ročná pacientka s kolísavou hypertenziou a potvrdeným feochromocytómom mala CT a MR zistené homogénne, denzné, tumorózne ložisko pravej obličky s rozmermi 40 x 28 x 45 mm. Lumbotomickým prístupom sa odstránila nadoblička a feochromocytóm s rozmermi 40 x 39 x 33 mm. Z pravej obličky bol resekovaný terčík pendulujúceho stopkatého solídneho tumoru. Histopatologicky okrem feochromocytómu nadobličky išlo o stopkatý leiomyóm hlbokých mäkkých tkanív histopatologicky bez atypií, nekróz a signifikantnej mitotickej aktivity. Nepotvrdil sa suponovaný von Hippelov-Lindauov familiárny syndróm spojený s predispozíciou rôznych malígnych a benígnych novotvarov. Pacientka 4 roky od operácie sa mala dobre, na kontrolnom CT bez recidívy feochromocytómu a leiomyómu.

Adrenal pheochromocytoma and a rare concomitant pedunculated right kidney leiomyoma
A 62-year-old female with fluctuating hypertension and confirmed pheochromocytoma had a homogenous, dense, tumorous right kidney tumour of 40x28x45mm on CT and MR. With the lumbotomy approach, the adrenal gland and pheochomocytoma of 40x39x 33 mm were removed. A target of a pendulous solid tumour was resected from the right kidney. Histopathologically, in addition to adrenal pheochromocytoma, it was a leiomyoma of deep soft tissues without atypia, necrosis and significant mitotic activity. The patient 4 years after surgery was well; the control CT was without recurrence of pheochromocytoma and leiomyoma.
Keywords: pheochromocytoma - peduncle kidney leiomyoma - von Hippel-Lindau familial syndrome
feochromocytóm stopkatý leiomyóm obličky von Hippelov-Lindauov familiárny syndróm
Klin urol 2020; 16 (1): 45 – 47
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by