Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Fibrilácia predsiení – môže byť autoimunitná?
Zora Lazúrová, Tomáš Leško, Maria Josephine Zullo, Peter Mitro
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2019
Fibrilácia predsiení (AF) je najčastejšou poruchou srdcového rytmu. Aj keď sa preukázalo, že výskyt AF súvisí so základnými kardiovaskulárnymi ochoreniami, ako je hypertenzia, ochorenie srdcových chlopní, srdcové zlyhávanie alebo diabetes mellitus, v podskupine mladších pacientov niekedy nemožno určiť jednoznačný etiologický agens. V súčasnosti pribúda množstvo štúdií poukazujúcich na možnú úlohu autoimunity pri vzniku a perzistencii tejto arytmie, a to predovšetkým pri idiopatickej forme, resp. tzv. lone forme. V patogenéze autoimunitne podmienenej AF sa uvádzajú predovšetkým dva druhy autoprotilátok: protilátky proti β1-adrenergným receptorom a protilátky proti M2-cholinergným receptorom. V budúcnosti by vyšetrovanie týchto autoprotilátok mohlo mať miesto v štandardnom diagnosticko-terapeutickom postupe a perspektívne by mohlo prispieť aj k objaveniu nových cielených liečebných modalít pri AF s autoimunitným pozadím.

Atrial fibrillation - can it be autoimmune?
Atrial fibrillation (AF) is the most common arrhythmia. Although AF development has been demonstrated to be associated with underlying cardiovascular conditions such as hypertension, valvular heart disease or diabetes mellitus; in a subset of younger patients, no cardiopulmonary disease can be established. Many studies have indicated that autoimmunity may play an important role in initiation and persistance of this arrhythmia, especially in its idiopathic form, so called „lone“ type. Two types of autoantibodies are mostly described in the pathogenesis of autoimmunity induced AF: anti-β1-adrenergic receptor antibody and anti-M2-muscarinic receptor antibody. In the future, standard evaluation of these antibodies may help in diagnostic and therapeutic process and perspectively it can contribute to development of a new specific treatment possibilities of AF with autoimmune background.
Keywords: atrial fibrillation, lone atrial fibrillation, autoimmunity, M2-muscarinic receptor, β1-adrenergic receptor
fibrilácia predsiení lone fibrilácia predsiení autoimunita M2-muskarínový receptor β1-adrenergný receptor
Interná med. 2019; 19 (12): 487-490
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by