Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Gastroschíza – aktuálny prehľad a postupy
Lucia Nandrážiová, Peter Bánovčin, Barbora Špaková, Marián Molnár, Katarína Maťašová
Gastroschíza ako jeden z najčastejších typov defektov brušnej steny za niekoľko desaťročí zaznamenala stabilný nárast výskytu. Defekt možno identifikovať prenatálne aj postnatálne, a to podľa miesta defektu, ktorý je najčastejšie vpravo od normálne umiestneného pupočníka. Častejšie je tento typ defektu pozorovaný u mladých rodičiek a pravdepodobne je jeho prevalencia spojená s rôznymi environmentálnymi faktormi. Účasť genetických faktorov, ktoré prispievajú k celkovému riziku vzniku tohto typu defektu, je stále neznáma. Postnatálny chirurgický manažment sa odvíja od stavu čriev a pomerov v brušnej dutine. Chirurgické možnosti zahŕňajú buď primárnu redukciu a uzavretie, alebo postupnú redukciu s umiestnením sila, po ktorom nasleduje uzavretie defektu. Celková prognóza detí s gastroschízou, čo sa týka prežitia aj dlhodobej prognózy, je veľmi dobrá. Manažment a prognóza detí s tzv. komplexnou gastroschízou, špeciálne tých, u ktorých sa vyvinie syndróm krátkeho čreva, však zostávajú nejasné.
Autori predkladajú prípad gastroschízy u novorodenca s komplikáciami počas hospitalizácie.

Gastroschisis – current review and procedures
Gastroschisis, one of the most common types of abdominal wall defects, has seen a steady increase in incidence over several decades. The defect can be identified prenatally as well as postnatally, according to the location of the defect, which is most often to the right of the normally located umbilical cord. This type of defect is more commonly observed in young mothers and its prevalence is probably associated with various environmental factors. The involvement of genetic factors that contribute to the overall risk of developing this type of defect is still unknown. Postnatal surgical management depends on the condition of the intestines and the conditions in the abdominal cavity. Surgical options include either primary reduction and closure, or gradual reduction with silo placement followed by defect closure. The overall prognosis of children with gastroschisis in terms of survival as well as long-term prognosis is very good. However, the management and prognosis of children with complex gastroschisis, especially in those where short bowel syndrome develops, remain unclear.
The authors present a case of gastroschisis in a newborn with complications during hospitalization.
Keywords: abdominal wall defects, gastroschisis, surgical management, postoperative care, newborn


defekty prednej brušnej steny gastroschíza operačné riešenie pooperačná starostlivosť novorodenec
Pediatria (Bratisl.) 2021; 16 (5): 251-254
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by