Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Genetické pozadie diabetes mellitus 2. typu
Martina Dobríková, Alena Stančáková, Martin Javorský, Ivan Tkáč
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2007
Diabetes mellitus 2. typu (DM 2) je komplexné ochorenie, v patogenéze ktorého zohráva dôležitú úlohu viacero génov. Účinok jednotlivých génov nie je veľký, ale vo vzájomnej interakcii a v súčinnosti s faktormi vonkajšieho prostredia zvyšujú riziko vzniku a rozvoja DM 2. Výsledky metaanalýz sledujúcich asociáciu polymorfizmov kandidátskych génov s rizikom vzniku diabetu poukazujú na priemerné 1,1 až 1,8-násobné zvýšenie rizika u nosičov rizikovej alely jednotlivých polymorfizmov. Z hľadiska patogenézy DM2 ide o gény ovplyvňujúce predovšetkým inzulínovú sekréciu alebo inzulínovú senzitivitu. Z génov ovplyvňujúcich sekréciu inzulínu sa zistili najsilnejšie asociácie s génom kódujúcim transkripčný faktor 7 (TCF7L2) a génmi kódujúcimi sulfonylureový receptor (KCNJ11, ABCC8). Z génov, ktorých produkty ovplyvňujú inzulínovú senzitivitu, bola najčastejšie reprodukovaná asociácia s génom PPARG, ktorý kóduje peroxizómovým proliferátorom aktivovaný receptor γ (PPARγ). Cieľom skúmania genetického pozadia DM2 je lepšie pochopenie genetickej a molekulárnej etiológie tejto častej metabolickej choroby za účelom jej efektívnejšej liečby, prevencie, predikcie budúcich komplikácií a prognózy.
diabetes mellitus 2. typu génový polymorfizmus inzulínová rezistencia inzulínová sekrécia
Interná med. 2007; 7 (3): 147-152
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by