Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Experimentálna urológia
Genetický polymorfizmus nat2 génu a riziko vzniku karcinómu prostaty: pilotná štúdia v slovenskej populácii
Monika Kmeťová Sivoňova1, Marta Pisková1, Dušan Dobrota1, Róbert Dušenka1,2, Svetlana Grobarčíková2, Silvia Mahmood1, Ján Kliment2
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2012
Úvod a ciele: Enzým N-acetyltransferáza 2 (NAT2) sa podieľa na detoxikácii širokého spektra prirodzene sa vyskytujúcich xenobiotík, zahŕňajúc karcinogény a lieky. Variácie v NAT2 géne spájajúce sa s acetylačnou kapacitou „pomalí“ alebo „rýchli“ metabolizéri modifikujú náchylnosť na vznik nádorových ochorení a škodlivé reakcie liekov. Cieľom našej pilotnej štúdie bolo sledovať asociáciu medzi NAT2 genotypmi/fenotypmi a zvýšeným rizikom vzniku karcinómu prostaty v slovenskej populácii, ako aj štúdium klinickopatologických korelácií a prognostického významu NAT2. Materiál a metódy: U 179 pacientov s karcinómom prostaty a 269 zdravých jedincov sme genotypovali 4 jednonukleotidové polymorfizmy (SNPs) NAT2 s využitím polymerázovej reťazovej reakcie s následnou reštrikčnou analýzou (PCR-RFLP). Chi- kvadrátový test sme použili na odhad relatívneho rizika karcinómu prostaty s NAT2 genotypmi/NAT2 acetylačnými fenotypmi. Výsledky: Nezistili sme signifikantnú asociáciu medzi NAT2 genotypmi/fenotypmi a rizikom vzniku karcinómu prostaty. U rýchlych acetylátorov sme zistili signifikantne vyššie hladiny sérového PSA v porovnaní s pomalými acetylátormi, predpokladajúc zvýšenú tvorbu karcinogénov a modifikáciu tumorigenézy. Záver: Výsledky našej pilotnej štúdie nepotvrdili vzťah medzi NAT2 polymorfizmom a rozvojom karcinómu prostaty v slovenskej populácii. V budúcnosti by preto boli potrebné ďalšie štúdie sledujúce reálny význam a vzťah medzi NAT2 genotypmi a environmentálnymi faktormi/životným štýlom a rizikom vzniku karcinómu prostaty.
N-acetyltransferáza 2 génový polymorfizmus karcinóm prostaty
Klin. urol. 2012; 8 (1): 44-48
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by