Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Gliflozíny v praktickej internej medicíne, opis prípadu
Dana Prídavková, Adriana Klimentová, Marián Mokáň
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2020
Pohľad na liečbu diabetu mellitu 2. typu (DM 2) prešiel za posledných 20 rokov aktívnym vývojom. V súčasnosti neindikujeme antidiabetickú liečbu len na základe fenotypových prejavov typu obezity, nadhmotnosti či veku, alebo len na základe prísne glukoncentrického prístupu, ale zohľadňujeme prítomnosť klinicky dôležitých ochorení a stavov, ktoré predikujú výber antidiabetík. DM 2 je jedným z hlavných rizikových faktorov vzniku kardiovaskulárnych ochorení (KVO(1,2) a súčasná existencia diabetu aj KVO riziko úmrtia zvyšujú(3). Jednou z liekových skupín, ktoré sú z tohto pohľadu nielen bezpečné, ale majú aj kardiovaskulárny benefit, sú inhibítory sodíkovo-glukózových kotransportérov (SGLT2-i), nazývané aj gliflozíny. Na konkrétnom prípade prezentujeme vývoj ochorenia so zmenami v liečbe.

Gliflosins in practical internal medicine, case report
The vision for the treatment of type 2 diabetes mellitus (DM2) has undergone active development over the last 20 years. At present, we do not indicate antidiabetic treatment only on the basis of phenotypic manifestations such as obesity, overweight or age, or only on the basis of a strict gluconcentric approach, but we take into account the presence of clinically important diseases and conditions that predict the choice of antidiabetics. DM2 is one of the major risk factor for cardiovascular disease (CVD)(1,2) and the coexistence of both diabetes and CVD increases the risk of death(3). Sodium-glucose co-transporter inhibitors (SGLT2-i), also called gliflosins, are one of the drug groups that are not only safe in this regard but also have a cardiovascular benefit. In the specific case, we present the development of the disease with changes in treatment.
Keywords: empagliflosin, heart failure, blood pressure
empagliflozín srdcové zlyhávanie tlak krvi
Interná med. 2020; 20 (11): 491-494
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by