Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Glomerulopatie asociované s nádorovými ochoreniami
Slavomíra Valachová, Eva Bullová, Ľubica Finďová
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2018
Ochorenia obličiek a nádorové ochorenia spolu úzko súvisia. Niektoré glomerulopatie, tubulointersticiálne a vaskulárne
obličkové ochorenia môžu byť prvým prejavom prebiehajúceho nádorového ochorenia. Nádory solídnych orgánov
sú najčastejšie asociované s membranóznou nefropatiou, zatiaľ čo Hodgkinov lymfóm je najčastejšie asociovaný
s minimálnymi zmenami glomerulov. Najčastejšie malignity spájané s paraneoplastickými glomerulopatiami
sú nádory pľúc a gastrointestinálneho traktu. Nefrotický syndróm je najčastejšou renálnou prezentáciou paraneoplastických
glomerulopatií. Primárna liečba je zameraná na liečbu nádorového ochorenia. Klinická remisia glomerulopatií
po dosiahnutí remisie nádorového ochorenia nepriamo poukazuje na vzájomný vzťah týchto ochorení.

Glomerulopathy associated with cancer

Kidney disease and cancer are connected in both direction. Some of glomerulopathies, tubulo- intersticial and
vascular renal diseases can early signal the presence of an underlying cancer. Solid tumors are associated with
membranous nephropathy, whereas Hodgkin’s lymphomas are associated with minimal change disease. The most
common neoplasia associated with paraneoplastic glomerular disease are carcinomas of the lung and of the gastrointestinal
tract. Nephrotic syndrome is the most common presentation of paraneoplastic glomerulopathy. The primary
treatment must be directed at the cancer. In patients with cancer – associated glomerulopathy, there is a strong
relationship between clinical remission of glomerulopathy and clinical remission of cancer.
Keywords: paraneoplastic glomerular disease, malignancy, nephrotic syndrome
paraneoplastické glomerulové ochorenie malignity nefrotický syndróm
Interná med. 2018; 18 (6): 278-281
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by