Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Gravidita pacientok po transplantácii pečene
R. Gregušová, K. Plank, I. Rusňák
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2018
Transplantácia pečene sa považuje za liečbu voľby koncových štádií ochorení pečene. Jej úspešnosť vedie k stúpajúcemu počtu žien- recipientiek v reprodukčnom veku. Kľúčovým aspektom poradenstva pre pacientky po transplantácii pečene, ktoré zvažujú otehotnenie, je optimálne načasovanie tehotnosti a manažment imunosupresívnej liečby počas tehotenstva. V porovnaní s bežnou populáciou gravidita u pacientok s transplantovanou pečeňou predstavuje vyššie riziko pre matku aj plod. Autori ponúkajú prehľad prekoncepčnej prípravy, prenatálnej starostlivosti, manažmentu gravidity a komplikácií vyskytujúcich sa vo zvýšenej miere u týchto pacientok.

PREGNANCY IN PATIENTS AFTER LIVER TRANSPLANTATION
Liver transplantation is considered to be a treatment of choice for end- stage liver diseases. Its success leads to increasing number of women- recipients in reproductive age. The main aspect of counselling for patients after liver transplantation, who are considering pregnancy is the optimal timing of pregnany and the management of immunosuppressive therapy during pregnancy. Compared with the common population, pregnancy in liver transplant patients is associated with a greater risk of adverse maternal and fetal outcomes. The authors provide a review of preconception planning, prenatal care, management of pregnancy and complications which are increased in these patients.
Keywords: liver transplantation, pregnancy, immunosuppressive therapy, complications
transplantácia pečene tehotenstvo imunosupresívna terapia komplikácie
Slov. Gynek. Pôrod., 25, 2018, s. 10 – 14
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by