Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Heparínom indukovaná trombocytopénia
Ján Lazúr
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2019
Heparínom indukovaná trombocytopénia je protrombotická imunitne sprostredkovaná komplikácia liečby heparínom, prejavujúca sa spektrom zmien od izolovanej ľahkej trombocytopénie cez venóznu alebo artériovú trombózu až po ťažkú systémovú reakciu. Len výnimočne spôsobuje hemoragické prejavy. Klinické podozrenie sa hodnotí podľa skórovacieho systému 4Ts. Diagnóza sa potvrdzuje testami dokazujúcimi protilátky proti komplexom heparín/trombocytový faktor 4, ktoré zodpovedajú za aktiváciu trombocytov. Bez ohľadu na klinický obraz je vždy nutná antikoagulačná profylaxia trombózy alebo liečba novovzniknutej trombózy neheparínovými antikoagulanciami.

Heparin-induced thrombocytopenia
Heparin-induced thrombocytopenia is prothrombotic immune mediated complication of heparin therapy, manifested by a range of symptoms, from a mild isolated thrombocytopenia to venous and arterial thrombosis or severe systemic reaction. Bleeding manifestations occur very rarely. Clinical suspection is estimated by 4Ts scoring system. Diagnosis is confirmed by a positivity of antibodies against complexes of heparin/platelet factor 4, which are responsive for activation of platelets. In any case, a nonheparin anticoagulants for prophylaxis or therapy of thrombosis are indicated.
Keywords: heparin, thrombocytopenia, thrombosis, fondaparinux
heparín trombocytopénia trombóza fondaparinux
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by