Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Hereditárny angioedém v ambulancii internistu
Katarína Hrubišková, Miloš Jeseňák, Juraj Payer
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2020
Hereditárny angioedém je forma angioedému mediovaného bradykinínom, ktorý vzniká na podklade vrodených genetických porúch. Získaná forma angioedému mediovaného bradykinínom sa vyskytuje pri iných ochoreniach (autoimunitné ochorenia, lymfoproliferatívne ochorenia) alebo môže byť navodená liekmi (ACE inhibítory, gliptíny). Hereditárny angioedém je súčasťou diferenciálnej diagnostiky opuchových stavov. Pri rekurentných bolestiach brucha bez zistenej príčiny by mal byť vždy zahrnutý do diagnostickej úvahy. Jednoduchým skríningovým vyšetrením môže byť stanovenie koncentrácie C4 zložky komplementu, optimálne doplnené vyšetrením koncentrácie a aktivity C1 inhibítora. V súčasnosti existuje niekoľko veľmi účinných liečebných možností na zvládnutie akútnych atakov alebo na dlhodobú profylaxiu.

Hereditary angioedema in internist outpatient clinic
Hereditary angioedema is a form of bradykinin mediated angioedema caused by inherited genetic disorders. Acquired form of bradykinin mediated angioedema is related with different diseases (autoimmune diseases, lymphoproliferation) or due to medication (ACE inibitors, gliptins). Hereditary angioedema is a part of differential diagnosis of edemas. By recurrent abdominal pain without evident cause hereditary angioedema has to be excluded. Simple screening laboratory test is evaluation of C4. In present there are many effective treatment options for acute attacks or for long term prophylaxis.
Keywords: hereditary angioedema, C1 inhibitor, bradykinin
hereditárny angioedém C1 inhibítor bradykinín
Interná med. 2020; 20 (1): 11-14
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by