Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Hodnotenie proliferačnej aktivity karcinómu obličky – rozbor vlastného súboru pacientov
Vladimír Bartoš1, Juraj Mikuláš2, Roman Mráz2
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2013
Cieľ práce: Jeden z molekulových parametrov, ktorý pri malígnych nádoroch napovedá o ich biologickom správaní a zároveň poskytuje významné prognostické informácie, je proliferačná aktivita nádorových buniek. V prezentovanej práci sme sa zamerali na kvantitatívne hodnotenie proliferačnej aktivity RCC a jej potenciálneho súvisu s ostatnými patologickými parametrami nádoru. Materiál a metódy: Súčasťou štúdie bolo 25 primárnych RCC v rôznom klinickom štádiu ochorenia, ktoré boli získané od 25 pacientov. Proliferačnú aktivitu nádorových buniek sme imunohistochemicky hodnotili protilátkou proti antigénu Ki-67 a kvantitatívne definovali ako Ki-67 index. Výsledky: Vo vyšetrovaných RCC varíroval Ki-67 index v rozpätí 0-5 % (priemerná hodnota 1,7 %). V 3 karcinómoch neboli prítomné žiadne „Ki-67 pozitívne“ nádorové bunky (Ki-67 index 0 %) a v 5 karcinómoch bol Ki-67 index nižší ako 1 %. Nepozorovali sme tendenciu častejšieho výskytu nepriaznivejších patologických nálezov s narastajúcimi hodnotami Ki-67 indexu. Pri karcinómoch v pokročilom štádiu ochorenia s metastatickým postihnutím regionálnych lymfatických uzlín nepresahoval Ki-67 index 1 %. Záver: V zhode s literárnymi údajmi sme potvrdili, že karcinóm obličky vykazuje nízku proliferačnú aktivitu nádorových buniek, pričom dôkaz expresie antigénu Ki-67 môže byť v niektorých prípadoch aj úplne negatívny. Z toho dôvodu má pri bioptickom vyšetrení hodnotenie Ki-67 indexu limitovaný prínos v rozlíšení niektorých benígnych epitelových nádorov obličky od RCC a pravdepodobne je aj príčinou kontroverzných názorov ohľadom prognostického významu proliferačnej aktivity pri tomto onkologickom ochorení.
karcinóm obličky proliferačná aktivita Ki-67 index
Klin. urol. 2013; 9 (2-3): 97-101
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by