Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Hodnotenie základných prognostických faktorov v súbore pacientov s karcinómom prostaty liečených ožarovaním s alebo bez hormonálnej liečby
Pavol Dubinský, Katarína Belanová, Pavol Matula, Eva Bergendyová, Igor Andrašina
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2007
Cieľ práce: Rádioterapia je akceptovaná liečebná modalita karcinómu prostaty bez metastáz. Pre určenie prognózy ochorenia, predikciu odpovede na lokálnu liečbu a porovnanie výsledkov medzi jednotlivými súbormi má význam TNM klasifikácia, úvodná hodnota PSA a Gleasonovo skóre. V súbore pacientov liečených na našom pracovisku sme analyzovali výsledky liečby karcinómu prostaty ožarovaním s alebo bez hormonálnej liečby. Hodnotil sa štatistický význam základných prognostických faktorov pre biochemickú kontrolu a prežívanie. Materiál a metódy: Hodnotených bolo 218 pacientov s karcinómom prostaty bez metastáz liečených od januára 1993 do decembra 2003. Medián veku bol 69 rokov. Pacienti dostávali samostatnú rádioterapiu alebo kombináciu s krátkodobou maximálnou androgénovou blokádou alebo s dlhodobou androgénovou depriváciou. Plánovanie rádioterapie bolo dvojdimenzionálne na podklade axiálnych CT rezov. Dávka v izocentre bola 66 - 70 Gy s mediánom 70 Gy. Pri biochemickom zlyhaní dostávali pacienti záchrannú hormonálnu liečbu. Medián sledovania pre hodnotenie celkového prežívania bol 50 mesiacov. Štatistická analýza bola vykonaná pre tieto úvodné charakteristiky nádoru: T kód stanovený digitálnym rektálnym vyšetrením, prostatický špecifický antigén (PSA), Gleasonovo skóre a riziková skupina. Porovnávali sa výsledky rádioterapie bez a s hormonálnou liečbou. Biochemická kontrola sa hodnotila podľa ASTRO konsenzu. Výsledky: Päťročné celkové prežívanie, špecifické prežívanie a biochemická kontrola boli 72 %, 95 % a 70 %. Biochemická kontrola po piatich rokoch pre T1T2 nádory bola 83 % a pre T3T4 nádory bola 46 %. T3T4 nález, hodnota PSA pred liečbou > 10 ng/ml a skupina s vysokým a veľmi vysokým rizikom znamenali nižšiu pravdepodobnosť biochemickej kontroly. Celkové 5-ročné prežívanie bolo pre T1T2 nález 86 % a pre T3T4 76 %, čo bolo štatisticky významné. Prežívanie špecifické pre ochorenie bolo významne podmienené T kódom a rizikovou skupinou. Neskorá toxicita v oblasti panvy 2. a 3. stupňa bola zistená v 24 a 10 prípadoch z celého súboru pacientov. Záver: T kód zostal jediný nezávislý prognostický faktor pre celkové aj špecifické prežívanie. Túto skutočnosť môže vysvetľovať vyššia úmrtnosť na pridružené choroby, zlepšenie výsledkov rádioterapie pridaním hormonálnej liečby pri rizikových faktoroch a efektivita záchrannej hormonálnej liečby. T kód, PSA pred liečbou a riziková skupina boli stanovené ako nezávislé faktory určujúce pravdepodobnosť biochemickej kontroly.
karcinóm prostaty rádioterapia hormonálna liečba prognostické faktory
Klin. urol. 2007; 3 (2): 69 - 76
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by