Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Hormonálna antikoncepcia v období pandémie koronavírusu: gestagén s unikátnym kardiovaskulárnym a bezpečnostným profilom a jeho miesto aj v období pandémie ochorenia COVID-19
Miroslav Borovský, Vladimír Cupaník, Juraj Payer
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2020
Ochorenie COVID-19 so sebou prináša okrem spektra patologických aspektov, spoločenský, ekonomický dosah aj zmeny v bežnej medicínskej praxi v zmysle odporúčaní užívania antikoncepcie. Pravdepodobná asociácia toho ochorenia s možnými poruchami hemokoagulačných parametrov či následnými trombembolickými komplikáciami nám naznačuje venovať patričnú pozornosť pri analýze a prehodnocovaní rizikových faktorov pri výbere vhodnej antikoncepcie. Vhodnou alternatívou v období pandémie ochorenia COVID-19, s priaznivým kardiovaskulárnym profilom, s významnou redukciou D-diméru, bez vplyvu na ostatné hemostatické parametre, je gestagénová orálna antikoncepcia bez estrogénu s obsahom drospirenónu 4 mg (EFDP – Estrogen free dropsirenone pill) v režime 24+4.

Hormonal contraception during the COVID-19 pandemic: gestagen with unique cardiovascular and safety profile and its place also under COVID- pandemic
In addition to a range of pathological aspects, the COVID-19 disease brings with it a social, economic impact as well as changes in current medical practice in terms of contraceptive use recommendations. The possible association of this disease with possible disorders of hemocoagulation parameters or subsequent thromboembolic complications suggests that we should pay proper attention to the analysis and reassessment of risk factors in the selection of appropriate contraception. A suitable alternative during the pandemic period of a COVID-19 with a favourable cardiovascular profile, a significant reduction of D-dimer, without affecting other haemostatic parameters, is estrogen-free oral contraception with a 4 mg drospirenone-only pill (EFDP) in a 24/4 regimen.
Keywords: COVID-19, coagulopathy, VTE, D-dimer, COC (combined oral contraceptive), progestin-only contraceptives, drospirenone 4 mg (EFDP).
COVID-19 koagulopatia VTE D-dimér COC (kombinovaná orálna antikoncepcia) gestagénová antikoncepcia bez estrogénu drospirenón 4 mg (EFDP)
Interná med. 2020; 20 (12): 557-560
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by