Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
5
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Hydroxychlorochín a jeho potenciálny význam v liečbe Covid-19
Janka Vyšehradská, Róbert Vyšehradský
Medzi najintenzívnejšie skúmané lieky v kontexte Covid-19 patrí známe antimalarikum chlorochín a jeho analóg hydroxychlorochín. Tieto lieky sa v súčasnosti tiež používajú na liečbu niektorých autoimunitných ochorení a už viac ako štvrť storočia je známy aj ich antivírusový účinok. Prostredníctvom inhibície glykozylácie vírusových proteínov a ich proteolytickej maturácie redukujú infekčnosť vírusov a majú aj imunomodulačný potenciál. Viaceré štúdie naznačujú efektívnosť hydroxychlorochínu v liečbe pacientov s Covid-19, no dôkazy o klinickej účinnosti zatiaľ nie sú dostatočné. Preto je nutné hydroxychlorochín stále vnímať ako experimentálnu liečbu. V tejto indikácii je použiteľná v rámci klinických štúdií alebo ako off-label liečba s bremenom plnej zodpovednosti za účinnosť aj prípadné nežiaduce účinky na indikujúcom lekárovi.

Hydroxychloroquine and its Potential Importance in the Treatment of COVID-19 disease
Antimalarial medications chloroquine and its analogue hydroxychloroquine are among the most intensively studied drugs in the context of COVID-19. These drugs are currently also used to treat some autoimmune diseases, and their antiviral effect has been known for more than a quarter-century. By inhibiting the glycosylation of viral proteins and their proteolytic maturation, they reduce viral infectivity and also have immunomodulatory potential. Several studies indicate the importance of hydroxychloroquine in the treatment of patients with COVID-19, but there is a lack of evidence of its clinical efficacy. Therefore, hydroxychloroquine should still be seen as an experimental treatment. In this indication, the use is possible in clinical trials or as an off-label treatment with a burden of full responsibility for efficacy as well as possible adverse effects on the indicating physician.
Keywords: COVID-19, clinical trial, chloroquine, hydrochloroquine
Covid-19 klinické skúšanie chlorochín hydroxychlorochín
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 160-163
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by