Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Hyponatrémia u hospitalizovaných seniorov: prevalencia, závažnosť, dĺžka pobytu v nemocnici a nemocničná mortalita
Martin Dúbrava, Jarmila Jánošiová, Ján Šuba ml.
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2020
Výskyt hyponatrémie (HN), najčastejšej poruchy vnútorného prostredia, vekom rastie. V retrospektívnej observačnej štúdii sme analyzovali nálezy hospitalizovaných 65-ročných a starších pacientov (n = 1269) v priemernom veku 79,8 roka. Zistili sme prevalenciu HN (Na+ v sére < 135 mmol/l) 44,3 %, najnižšia bola u 90-ročných a starších (34,0 %). HN bola ľahká v 26,7 % a stredne ťažká v 13,9 %. Aj ťažká HN (Na+ < 120 mmol/l) sa vyskytla často – v 3,7 %. HN signifikantne predlžovala dĺžku hospitalizácie, a to najmä u žien. HN nebola vo všeobecnosti asociovaná s nemocničnou mortalitou. Dnes nemožno s určitosťou povedať, či sú s HN asociované negatíva spôsobené samotnou HN, alebo HN len zrkadlí vyššiu morbiditu. Z praktického hľadiska je dôležité, že dostupné poznatky identifikujú ako rizikový faktor už ľahkú HN. Preto ju môžeme považovať za jednoduchý, dostupný a lacný marker schopný pomerne univerzálne selektovať rizikovejších seniorov, ktorým by mala byť poskytovaná intenzívnejšia zdravotná starostlivosť.

Hyponatremia in hospitalized seniors: prevalence, severity, length of hospitalization and hospital mortality
The occurrence of hyponatremia (HN) as the most frequent disorder of the internal environment is growing with age. In the retrospective observational study, we analyzed findings of hospitalized 65-year old and older patients (n = 1269) with an average age of 79.8 years. We detected HN (Na+ in the serum < 135 mmol/l) prevalence 44.3 %, the lowest was in 90-year old and older (34.0 %). HN was mild in 26.7% and moderate in 13.9%. Also severe HN (Na+ < 120 mmol/l) occurred often – in 3.7 %. HN was significantly prolonging the length of hospitalization, especially in women. Generally, HN was not associated with hospital mortality. Nowadays, it cannot be said with certainty if negatives caused by HN are associated with HN, or HN reflects higher morbidity. From a practical point of view, available knowledge must identify mild HN as a risk factor. Therefore we might consider it a simple, available and cheap marker able quite universally to select more risky seniors to whom more intensive care should be provided.
Keywords: hyponatremia, geriatrics, prevalence, length of hospitalization, mortality
hyponatrémia geriatria prevalencia dĺžka hospitalizácie mortalita
Interná med. 2020; 20 (7-8): 341-344
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by