Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Ideme jedným smerom?
Daša Skripová
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2021
Inhibítory sodíkovo-glukózového transportéra (iSGLT-2), gliflozíny, sú najnovšou skupinou antidiabetík s dokázanou kardiovaskulárnou (KV) protektivitou. Sú preferované najmä u diabetikov 2. typu (DM 2) so srdcovým zlyhávaním (SZ) a s chronickou obličkovou chorobou, pretože okrem zníženia rizika úmrtia z KV príčin významne znižujú riziko vzniku srdcového zlyhávania a hospitalizácií pre SZ a majú renoprotektívny efekt.
Prelomová štúdia EMPA-REG OUTCOME, ktorá mala za úlohu dokázať KV neutralitu empagliflozínu, predstihla očakávania, zaujala a zároveň otvorila mnohé otázky aj pre kardiológov. Keďže tu empagliflozín pôsobil rovnako dobre u pacientov so SZ aj bez neho a bez ohľadu na zlepšenie metabolickej kompenzácie, dochádza k rozmachu štúdií v primárnej indikácii SZ aj bez prítomného DM. Výsledky niektorých týchto štúdií (s empa- a dapagliflozínom) priniesli veľmi zaujímavé poznatky, čo im otvorilo priestor v odporúčaniach pre manažment liečby SZ a posúva ich tak do rúk aj kardiológom.
Gliflozíny možno na Slovensku zatiaľ používať len v indikácii DM 2. Sú to účinné a bezpečné perorálne antidiabetiká s multifaktoriálnym účinkom určené pre široké spektrum pacientov. Či už budú prvotne v rukách diabetológa alebo kardiológa, u takého rizikového pacienta, akým je DM 2 so SZ, prospešnosť aj minimalizáciu nežiaducich účinkov liečby možno dosiahnuť najmä úzkou medziodborovou spoluprácou.

Are we going in one direction?
Sodium glucose transporter inhibitors (iSGLT-2), gliflozins, are the newest class of antidiabetics with the proven significant cardiovascular benefit. They are preferred in type 2 diabetics (T2DM) with heart failure (HF) and/or chronic kidney disease. In addition to reducing the risk of death from heart failure, they significantly reduce the risk of heart failure, hospitalizations for HF and have a renoprotective effect.
EMPA-REG OUTCOME is a breakthrough study, which aimed to prove the cardiovascular safety of empagliflozin. It exceeded its expectations and attracted diabetologist and cardiologists at the same time. In this study, empagliflozin worked well in patients with or without heart failure, regardless of the improvement of metabolic compensation, which resulted in conducting studies in the primary indication of HF. The results of some of these studies (with empa- and dapagliflozin) provided remarkably interesting findings, which opened the space for their recommendations in the management of HF and pushed them into the hands of cardiologists, too. In Slovakia, gliflozins can be used only in the indication of T2DM. They are effective and safe oral antidiabetics with a multifactorial effect convenable for a wide range of patients. Whether they are initially in the hands of diabetologists or cardiologists, high-risk patients with T2DM and HF can benefit from them only by minimalization of the side effects of treatment, which can be achieved by close interdisciplinary cooperation.
Keywords: gliflozins, type 2 diabetes mellitus, heart failure, interdisciplinary cooperation
gliflozíny diabetes mellitus 2. typu (DM 2) srdcové zlyhávanie medziodborová spolupráca
Interná med.2021; 21 (6): 265-267
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by