Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Identifikácia a manažment pacientov vhodných na intervenčné riešenie aortálnej stenózy
Monika Čáni, Júlia Lucká, Tibor Malacký
V apríli tohto roku ubehlo 10 rokov od prvej TAVI realizovanej v našej inštitúcii (NÚSCH, a.s., Bratislava). Preferenciu má transfemorálny prístup pre menej komplikácií a kratšiu rekonvalescenciu. Na transfemorálnu TAVI je indikovaný pacient vo veku 75 a viac rokov, so stredným alebo vysokým operačným rizikom, s vhodným transfemorálnym prístupom. O indikácii rozhoduje „heart team“. Nevyhnutnou podmienkou je prítomnosť kardiochirurgickej podpory. Najčastejšími komplikáciami sú paravalvulárne regurgitácie (v našom súbore 12% stredne závažných a závažných paravalvulárnych regurgitácií 12 mesiacov od procedúry) a nutnosť implantácie kardiostimulátora (25% pacientov v našom súbore). Najnovšie štúdie dokázali noninferioritu až superioritu TAVI oproti chirurgickej náhrade aortálnej chlopne aj u pacientov s nízkym operačným rizikom a ukazujú trend do budúcnosti.

Identification and management of patients suitable for interventional aortic stenosis
In April of this year, 10 years have passed since the first TAVI was performed in our institution (NÚSCH, a.s., Bratislava). Preference is given to the transfemoral approach for fewer complications and shorter convalescence. Transfemoral TAVI is indicated for patients aged 75 or older, with moderate or high operational risk, with a suitable transfemoral approach. The indication is decided by the “Heart Team”. An essential condition is the presence of cardiac surgery support. The most common complications are paravalvular regurgitation (in our sample, this included 12% of moderate and severe paravalvular regurgitation 12 months after the treatment), and the necessity of a pacemaker implantation (25% of patients in our sample). Recent studies have demonstrated non-inferiority to superiority of TAVI over aortic valve replacement surgery in patients with low surgical risk and this shows a trend for the future.
Keywords: “Heart Team”, paravalvular regurgitation
„heart team” paravalvulárna regurgitácia
Kardiol. Prax 2019; 17 (3): 134-138
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by