Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Infekcia Covid-19, imunitný systém a imunodeficiencie
Miloš Jeseňák, Anna Bobčáková, Jela Petrisková, Peter Bánovčin
Ťažký akútny respiračný syndróm vyvolaný novým koronavírusom (SARS-CoV2) predstavuje v súčasnosti jedno z najsledovanejších aj najskúmanejších infekčných ochorení celosvetovo. Ochorenie dostalo pomenovanie COVID-19. Počet vedeckých publikácií a klinických pozorovaní stúpa exponenciálne zo dňa na deň. Zatiaľ čo väčšina infikovaných jedincov má asymptomatický, prípadne mierny priebeh ochorenia, časť pacientov má závažný priebeh a vyžaduje hospitalizáciu, ev. aj intenzívnu starostlivosť. Imunitná odpoveď na nový koronavírus je komplexná a zahŕňa odpoveď ramena nešpecifickej aj špecifickej imunity. Významné zmeny vo vybraných imunologických parametroch boli opísané medzi pacientmi s miernym a ťažkým priebehom infekcie. Analýza dostupných publikovaných štúdií ukázala postihnutie a zmeny najmä v oblasti špecifickej celulárnej imunity (dominantne lymfopénia, zníženie CD3+, CD4+ a CD8+ T-lymfocytov, zmeny v T-bunkovom kompartmente) aj tzv. cytokínovú búrku (syndróm nadmerného uvoľnenia cytokínov), s ktorou súvisí progresia príznakov, zhoršenia stavu a rozvoj pľúcneho poškodenia. Vyšetrovanie vybraných parametrov imunitného systému by mohlo napomôcť identifikovať závažných pacientov s rizikom nepriaznivého priebehu ochorenia, stanoviť prognózu ako aj predpovedať nástup zlepšenia klinického stavu.

Covid-19 infection, immune system and immunodeficiency
Severe acute respiratory syndrome induced by novel coronavirus (SARS-CoV2) represents currently one of the most studied and observed infectious diseases worldwide. The disease was named as COVID-19. The number of scientific publications and clinical observations rises exponentially day by day. While the majority of the infected patients shows asymptomatic or mild clinical course and symptoms, another proportion of the patients has severe clinical course and requires the hospitalization or even intensive care. Immune response to novel coronavirus is complex and involves the reaction of both innate and specific arm of immunity. Important differences in selected immune parameters were described comparing the patients with mild and severe course of infection. Analysis of the available published data confirms the changes especially in the arm of specific cellular immunity (predominantly lymphopenia, decline of CD3+, CD4+ and CD8+ T-lymphocytes and other changes in T-cellular compartment) along with the so-called cytokine storm (cytokine release syndrome), which is associated with the progression of the clinical symptoms, worsening of clinical status and development of lung damage. Examination of the selected immune parameters could help to identify the risky patients with the possible development of severe course, to estimate the prognosis and to predict the possible improvement of the clinical status.
Keywords: COVID-19, SARS-CoV2, lymphopenia, eosinopenia, cytokine stomr, immune intervention
Covid-19 SARS-CoV2 lymfopénia eozinopénia cytokínová búrka imunointervencia
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15(2): 75-81
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by