Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Infekcia Epsteinovým-Barrovej vírusom po transplantácii solídnych orgánov
Igor Gaľa, Tatiana Baltesová, Ľuboslav Beňa
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2021
Vírusová infekcia Epsteinovým-Barrovej vírusom (EBV) je dôležitou príčinou morbidity a mortality u dospelých podstupujúcich transplantáciu solídnych orgánov. Vírus EBV je spájaný s radom klinických príznakov a syndrómov u imunokompetentných aj imunokompromitovaných pacientov na základe schopnosti vírusu transformovať B-lymfocyty, čo vedie k proliferácii infikovaných B-buniek riadenej vírusom. U imunokompetentného hostiteľa je táto proliferácia primárne riadená EBV špecifickými cytotoxickými T-lymfocytmi (CTL). U imunosuprimovaného príjemcu poškodenie funkcie cytotoxických T-lymfocytov však môže viesť k nekontrolovateľnej proliferácii a vývoju posttransplantačnej lymfoproliferatívnej choroby (PTLD) asociovanej s EBV. U príjemcov po transplantácii solídnych orgánov hlavným rizikovým faktorom asociovaným s EBV je séronegatívny status (R–) pred rozvojom primárnej infekcie po transplantácii, zatiaľ čo u príjemcov po transplantácii solídnych orgánov, ktorí sú pred transplantáciou EBV séropozitívní (R+), je všeobecne malé riziko ochorenia.

Epstein-Barr virus infection after solid organ transplantation
Virus infection Epstein-Barr virus EBV is an important potential cause of morbidity and mortality in children and adults undergoing solid organ transplantation. The EBV virus is associated with a range of clinical symptoms and syndromes in both immunocompetent and immunocompromised patients based upon the virus’ ability to transform B lymphocytes leading to viral-driven proliferation of infected B cells. In the immunocompetent host, this proliferation is primarily controlled by EBV-specific cytotoxic T lymphocytes (CTL). However, in the immunosuppressed recipient, impairment of the function of cytotoxic T-lymphocytes can lead to unchecked proliferation and the development of EBV-associated posttransplant lymphoproliferative disorder (PTLD). In recipients after solid organ transplantation, the major risk factor for EBV-associated is being seronegative status (R-) to the virus prior to and developing primary infection after the transplant, while in general solid organ transplantation recipients who are EBV seropositive prior to transplant are at little risk for disease.
Keywords: EBV, solid organ transplantation, posttransplant lymphoproliferative disease


EBV transplantácia solídnych orgánov potransplantačná lymfoproliferatívna choroba
Interná med.2021; 21 (2): 49-53
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by