Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Inovatívne antiandrogény v liečbe nemetastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty (M0 CRPC)
Monika Kuzma, Ján Kliment
Tento článok bol publikovaný v čísle 2-3/2020
Androgénová deprivačná terapia (ADT) do roku 2018 bola štandardnou liečbou nemetastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty (M0 CRPC). V roku 2018 boli publikované výsledky klinických štúdií SPARTAN
(apalutamid), PROSPER (enzalutamid) a v roku 2019 výsledky štúdie ARAMIS (darolutamid), ktoré preukázali signifikantné oddialenie času do metastáz alebo úmrtia (MFS), s mediánom predĺženia MFS o 22-24 mesiacov. Výsledky štúdií viedli k zmene liečebných schém a odborných odporúčaní pre terapiu vysokorizikového M0 CRPC. Recentne publikované výsledky finálnych analýz uvedených štúdií preukázali pozitívny vplyv antiandrogénov druhej generácie aj na zníženie rizika úmrtia a predĺženie celkového prežívania (OS). V práci sú uvedené výsledky klinických štúdií
III. fázy, v ktorých sa k ADT pridal jeden z inovatívnych antiandrogénov v liečbe pacientov s vysokorizikovým M0 CRPC.

Innovative Antiandrogens in the Treatment of Non-Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer (M0 CRPC)
Until the year 2018, androgen deprivation therapy (ADT) was the standard treatment of non-metastatic castration-resistant prostate cancer. In 2018, the results of the clinical trials SPARTAN (apalutamide) and PROSPER (enzalutamide), and in 2019 the results of the ARAMIS (darolutamide) study were reported to show a significant delay in time to metastasis or death (MFS), with a median prolongation of MFS of 22-24 months. The results of the studies led to a change in therapeutic schemes and scientific guidelines for the treatment of high-risk M0 CRPC. Recently published results of the final analyses of the above studies have shown a positive effect of second-generation antiandrogens on reducing the risk of death and prolonging overall survival (OS). The present review provides the results of clinical trials of the 3rd phase in which one of the innovative antiandrogens has been added to ADT in the treatment of patients with high-risk M0 CRPC.
Keywords: non-metastatic castration-resistant prostate cancer, apalutamide, enzalutamide, darolutamide
nemetastatický kastračne rezistentný karcinóm prostaty apalutamid enzalutamid darolutamid
Klin urol 2020; 16 (2-3): 61 – 64
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by