Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Intenzifikácia liečby bazálnym inzulínom a deintenzifikácia liečby viacerými dennými podaniami inzulínu prechodom na fixnú kombináciu bazálneho inzulínu a agonistu GLP-1 receptorov IDegLira
Emil Martinka
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2020
Randomizované klinické štúdie aj štúdie z bežnej klinickej praxe (Real World Evidence) preukázali, že fixnú kombináciu bazálneho inzulínu degludek a aGLP-1R liraglutid (IDegLira) možno považovať za optimálnu voľbu intenzifikácie nedostatočnej liečby bazálnym inzulínom aj zdôvodnenej „deintenzifikácie“ pri predošlej liečbe viacerými dennými podaniami inzulínu. Pri intenzifikácii predošlej liečby bazálnym inzulínom liečba IDegLira poskytuje porovnateľný alebo lepší efekt na glykemickú kontrolu než pri intenzifikácii prandiálnym inzulínom v 1-3 podaniach alebo „up-titráciou“ bazálneho inzulínu. Navyše, pri liečbe IDegLira je významne nižšie riziko hypoglykémie, priaznivý efekt na telesnú hmotnosť a potreba nižších dávok inzulínu.
Pri deintenzifikácii predošlej liečby viacerými podaniami inzulínu v režime bazálny inzulín plus prandiálne bolusy alebo bifázický inzulín vedie prechod na IDegLira k zlepšeniu glykemickej kontroly aj nižšiemu výskytu hlavných nežiaducich účinkov pri liečbe inzulínom, ako jehypoglykémia a prírastok na hmotnosti, a tiež nežiaducich účinkov zo strany gastrointestinálneho traktu, charakteristických pre liečbu aGLP-1R.
V oboch prípadoch je liečba pre pacienta jednoduchšia a akceptovateľnejšia, a to počtom podaní, intenzitou selfmonitoringu glykémií (SMBG), nárokmi na kvalitu, kvantitu a časový režim stravovania aj intenzitu a plánovanie pohybu.

Treatment Intensification with basal insulin and treatment de-intensification with several daily administration of insulin with the transition to a fixed combination of basal insulin and GLP- 1 receptor agonist IDegLira
Randomized clinical studies and studies from common clinical practice (Real World Evidence) proved, that the fixed combination of basal insulin degludek and aGLP-1R liraglutid (IDeaGLP-1R liraglutide (IDegLira) might be considered an optimal choice of intensification of insufficient treatment with basal insulin and reasoned ‘de-intensification’ at previous treatment with several daily administrations of insulin. At intensification of previous treatment with basal insulin, the treatment IDegLira provides a comparable or better effect for glycaemic control than at intensification with prandial insulin in 1-3 administrations or with ‘up-titration’ of basal insulin. Moreover, at treatment with IDegLira, there is a significantly lower risk of hypoglycaemia, favourable effect on body weight and need of lower doses of insulin.
At de-intensification of previous treatment with several administrations of insulin in the regimen basal insulin plus prandial bolus or biphasic insulin leads the transition to IDegLira for improvement of glycaemic control and lower occurrence of main adverse effects at treatment with insulin as well as hypoglycaemia and increase in weight and also adverse effects from the side the gastrointestinal tract, characteristic for treatment with aGLP-1R.
In both cases the treatment for a patient is simpler and more acceptable due to the number of administrations, intensity of self-monitoring of glycaemia (SMBG), demands for quality, quantity and time regimen of eating and intensity and planning of movement.
Keywords: IDegLira, degludek, liraglutide, treatment intensification, treatment de-intensification
IDegLira degludek liraglutid intenzifikácia liečby de-intenzifikácia liečby
Interná med. 2020; 20 (6): 273-278
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by