Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Intervenčná liečba aneuryziem brušnej aorty a potreba skríningu
Ľubomír Špak
Pacienti s aneuryzmou brušnej aorty (AAA) sú zvyčajne liečení endovaskulárnou liečbou (EVAR), ktorá sa stala štandardom terapie v mnohých zariadeniach u pacientov s vhodnou anatómiou. Klinické dôkazy ukazujú, že EVAR má nižšie periprocedurálne komplikácie a v dlhodobom sledovaní sú jej výsledky podobné ako u otvorenej operácie. Od čias výsledkov randomizovaných štúdií, ktoré toto potvrdzujú, sa stetgrafty technologicky vylepšovali. Vylepšenie spočívalo v znížení profilu systémov, optimalizácii fixácie a tiež v používaní nízkoporóznych materiálov. Súčasne zobrazovacie techniky umožnili lepšie predoperačné plánovanie, umiestnenie stentgraftov a pooperačné sledovanie. V posledných rokoch sa do praxe presadili fenestrované a vetvené stentgrafty, čo umožnilo liečbu pacientov s anatomicky náročnými podmienkami. Taktiež sa v praxi rozšírilo používanie graftov mimo indikačných obmedzení, hlavne u pacientov nevhodných na operačné riešenie a konvenčný stentgraft. Indikácie pre endovaskulárnu liečbu AAA sa rozširujú a zahŕňajú dnes i komplexné a anatomicky zložité stavy. AAA často zostáva asymptomatická až do doby ruptúry. Ruptúra AAA je spojená s cca 80 % mortalitou v porovnaní s 0,5 %, 30-dňovou mortalitou plánovanej endovaskulárnej liečby. Predpokladá sa, že populačný skríning k záchytu AAA a jej liečby ešte pred ruptúrou bude redukovať mortalitu spojenú s ruptúrou AAA.

Interventional treatment of abdominal aortic aneurysm and the need for screening
Patients with abdominal aortic aneurysms (AAAs) are usually treated with endovascular aneurysm repair (EVAR), which has become the standard of care in many hospitals for patients with suitable anatomy. Clinical evidence indicates that EVAR is associated with superior perioperative outcomes and similar long-term survival compared with open repair. Since the randomized, controlled trials that provided this evidence were conducted, however, the stent graft technology for infrarenal AAA has been further developed. Improvements include profile downsizing, optimization of sealing and fixation, and the use of low porosity fabrics. In addition, imaging techniques have improved, enabling better preoperative planning, stent graft placement, and postoperative surveillance. Also in the past few years, fenestrated and branched stent grafts have increasingly been used to manage anatomically challenging aneurysms, and experiments with off label use of stent grafts have been performed to treat patients deemed unfit or unsuitable for other treatment strategies. Overall, the indications for endovascular management of AAA are expanding to include increasingly complex and anatomically challenging aneurysms. AAA often remain asymptomatic until rupture. Rupture carries an 80% mortality, compared with only a 0.5% 30-day mortality for elective endovascular repair of screen-detected AAAs, suggesting that population screening to detect and repair AAAs before rupture may reduce mortality.
Keywords: abdominal aneurysm, endovascular repair, screening
aneuryzma brušnej aorty endovaskulárna liečba skríning
Kardiol. Prax 2019; 17 (4): 198 – 202
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by