Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Súborné práce
Intrauterinné sonograficky riadené výkony na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike – 12-ročný retrospektívny prehľad
V. Ferianec, M. Križko, ml., M. Gábor, P. Papcun, M. Redecha, M. Dráb, M. Feriancová, I. Kunochová, M. Fojtíková, M. Borošová, K. Holomáň, I. Hollý, J. Záhumenský
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2017
Nenarodený plod s abnormálnym vývojom sa vďaka biomedicínskemu pokroku, ktorý priniesol prenatálny skríning a vysokorozlišovacie zobrazovacie metódy, stal skutočným pacientom. Situácie, ako sú fetálne malformácie alebo „in utero“ vzniknuté problémy, môžu byť v súčasnosti „in utero“ nielen diagnostikované, ale aj liečené. Fetálna terapia v niektorých situáciách okrem konzervatívnej medikamentóznej liečby vyžaduje invazívny intrauterinný prístup. Invazívnou intrauterinnou liečbou môžeme dnes riešiť množstvo predtým infaustných situácií – previabilný odtok plodovej vody, fetálne hydropsy (či už spojené, alebo nespojené s fetálnou anémiou), potreba hormonálnej liečby plodu atď. Ideou fetálnej terapie je zabrániť ireverzibilnému poškodeniu orgánov a intrauterinnému alebo skorému postnatálnemu úmrtiu. Fetálne intervencie predstavujú široké spektrum výkonov na plodoch, ak sú ešte spojené s placentárnou cirkuláciou. Očakávaný benefit pre plod i matku však musí prevýšiť riziká s nimi spojené. Cieľom uvedenej práce je predstaviť 12-ročný retrospektívny prehľad intrauterinných výkonov fetálnej diagnostiky a terapie, realizovaných na II. gynekologickopôrodníckej klinike LFUK a UN v Bratislave.
fetálna medicína intrauterinné výkony sonografia
Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 189 – 196
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by