Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Experimentálna urológia
Inzulínu podobné rastové faktory (igf) a ich väzbové proteíny (igfbp) v etiopatogenéze karcinómu prostaty
Alena Pidaničová, Vincent Nagy, Ľubomír Lachváč, Mária Tajtáková
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2008
Cieľ práce: Stručný prehľad súčasnej literatúry o IGF systéme a jeho vplyve na vznik a rozvoj karcinómu prostaty. Materiál a metódy: Autori sumarizujú poznatky o vzájomných súvislostiach medzi inzulínu podobnými rastovými faktormi, ich receptormi a ich väzbovými proteínmi a o možnom vplyve na karcinogenézu prostaty pri alterácii hladín jednotlivých zložiek IGF systému. Údaje sú získané z dostupných karentových odborných periodík. Výsledky: IGF systém pozostáva z 2 inzulínu podobných rastových faktorov (IGF-1, IGF-2), 6 väzbových proteínov (IGFBP-1 až 6) a ich proteáz. Inzulínu podobné rastové faktory regulujú proliferáciu, diferenciáciu a apoptózu buniek a ovplyvňujú tak proces karcinogenézy. IGF-1 je potentným stimulátorom rastu nádorových buniek prostaty, nezávisle od ich androgénového statusu. IGFBP-3 väzbou na IGF-1 ovplyvňuje jeho biodostupnosť. Prostatický špecifický antigén (PSA) je IGFBP-3 proteázou, ktorá štiepi IGFBP-3. Dysregulácia IGF systému je spojená s častejším výskytom karcinómu prostaty, pľúc, hrubého čreva a prsníka. V prostate dochádza k lokálnej produkcii IGF a IGFBP a na povrchu buniek prostaty sú prítomné IGF receptory, čo potvrdzuje význam IGF systému v karcinogenéze prostaty. Záver: Niektoré epidemiologické štúdie dokazujú asociáciu medzi vysokou hladinou IGF-1, nízkou hladinou IGFBP-3, respektíve pomerom IGF-1/IGFBP-3 a karcinómom prostaty. Pochopenie vzájomných interakcií medzi IGF systémom a bunkami karcinómu prostaty by mohlo byť prínosom v diagnostike a liečbe karcinómu prostaty.
IGF-1 a 2 IGFBP IGF-1 receptor karcinóm prostaty
Klin. urol. 2008; 4 (1): 33 - 38
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by