Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Je dosiahnutie veľmi nízkych hladín LDL cholesterolu pri liečbe pacientov naozaj bezpečné?
Andrej Dukát, Eliška Kubíková, Milan Kriška, Juraj Payer, František Šimko
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2018
Úloha LDL cholesterolu ako rizikového faktora aterosklerózy kardiovaskulárnych ochorení je v medicíne dôkazov
už jasne dokázaná. Do akej miery však znížiť tento rizikový faktor z hľadiska bezpečnosti, zostáva stále otvorenou
otázkou. Počas našich edukačných školení niektorí lekári opakovane pertraktujú jeho nebezpečnosť, hoci v medicíne
dôkazov zatiaľ jednoznačná odpoveď chýbala. Nedávno ukončená štúdia FOURIER s evolocumabom, trvajúca
s mediánom 2,2 roka, na vzorke 25 982 pacientov však publikovala predšpecifikovanú sekundárnu analýzu,
ktorá priniesla odpoveď aj na túto doposiaľ otvorenú otázku. Multivariantné modelovanie rizikových faktorov spojených
s dosiahnutými hladinami LDL cholesterolu pri liečbe ukázalo na lineárny vzťah ku kardiovaskulárnym príhodám
až ku koncentráciám nižším ako 0,2 mmol/l. Výsledky štúdie tak môžu ďalej posunúť hranice doteraz publikovaných
klinických odporúčaní.

Is reaching of very low levels of LDL-cholesterol with patrient´s treatment really safe?

The role of LDL-cholesterol as the risk factor of cardIovascular atherosclerosis is in the evidence-based knowledge
well established. How much one should lower this risk factor safely remains an open question. During our educational
meetings some physicians repeatedly questioned their safety, however the proper answer was still lacking. Recently
finished study FOURIER with evolocumab lasted of median 2,2 years with 25 982 patients published a respecified
secondary analysis, bringing the answer to this open question. Multivariable modelling to adjust for baseline factors
associated with achieved LDL-cholesterol showed a monotonic relationship less than 0,2 mmol/l concentrations.
Study results support further LDL-cholesterol lowering in patients with cardiovascular disease to well below current
recommendations.

Keywords: atherosclerosis, PCSK-9 inhibition, evolocumab, LDL-cholesterol
ateroskleóza PCSK-9 inhibícia evolocumab LDL cholesterol
Interná med. 2018; 18 (7-8): 313-315
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by