Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PREHĽADOVé PRáCE
Juvenilná metrorágia u dievčat s vrodenými koagulopatiami
Z. Nižňanská, P. Štencl, M. Korbeľ, R. Sysák, Z. Václavová, M. Dubčáková, E. Korňanová, R. Ožvoldová, D. Jankovičová, T. Prigancová, A. Bátorová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2019
Najčastejšou príčinou juvenilnej metrorágie v adolescentnom veku je hormonálna dysregulácia s dôsledkom anovulácie. Vrodené koagulopatie môžu podstatne zhoršovať priebeh nepravidelností cyklu a ako také sú príčinou silných krvácaní a významných krvných strát. Liečba zahŕňa nehormonálne aj hormonálne modality. Ľahké poruchy môžu byť zvládnuté bez hormónov. V prípade silných krvácaní a následnej anemizácie je hormonálna terapia nevyhnutná. Možnosťou liečby sú prípravky kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (rôzne režimy), kombinácia estrogénu a gestagénu alebo čistý gestagén. U dievčat s koagulopatiami je absolútna preferencia perorálnej liečby, keďže parenterálne použitie je limitované (nevhodná aplikácia intramuskulárne, v našich podmienkach nedostupnosť i. v. prípravkov). Cieľom prvej fázy liečby je zastavenie krvácania, potom je potrebná prevencia recidívy. Režim liečby treba vytvoriť individuálne s ohľadom na klinický priebeh. Juvenilná metrorágia nevyžaduje chirurgický zákrok. Súčasné možnosti diagnostiky a liečby znižujú potrebu transfúzií krvi a umožňujú ambulantné sledovanie aj liečbu.

JUVENILE METRORRHAGIA IN GIRLS WITH INBORN COAGULOPATHIES
The predominant cause of juvenile metrorrhagia in adolescence is a hormonal dysregulation resulting in anovulatory cycles, hematologic disease, infection or combination of reasons. Treatment includes both non-hormonal and hormonal therapy. Mild disorders can be treated without hormones, in heavy bleeding or secondary anaemia hormonal therapy is necessary. The possibility of medication includes oral contraceptive pills (different regimens), an oral combination of oestrogen and progestogen, single oral progestogen and an initial combination of parenteral oestrogen with gestagen. Oral medication is preferred in girls with coagulopathies as parenteral use is limited (unsuitable administration intramuscularly, not available i.v. preparations here). The first phase of treatment aims to stop the bleeding, then the prevention of relapse must be done. The regimen of treatment is necessary to compose individually due to the cause and clinical course. Juvenile metrorrhagia does not require surgical interventions. Recent possibilities of diagnosis and treatment diminish the need of blood transfusion and admission to the hospital.
Keywords: juvenile metrorrhagia, hormonal treatment, coagulopathies
juvenilná metrorágia hormonálna liečba koagulopatie
Slov. Gynek. Pôrod., 26, 2019, s. 86 – 90
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by