Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
KARCINÓM ENDOMETRIA A VYBRANÉ BIOMARKERY: PREHĽAD SÚČASNEJ LITERATÚRY
A. NAGYOVÁ, B. KUNCOVÁ, R. DUDIČ, V. DUDIČOVÁ, D. TÓTH, P. URDZÍK
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2020
Karcinóm endometria predstavuje štvrté najčastejšie malígne ochorenie žien. V roku 2018 bolo celosvetovo diagnostikovaných 382 069 nových prípadov EC. Obezita, diabetes mellitus a hypertenzia sú označované ako metabolická triáda endometriálneho karcinómu. Rozlišujeme dva základné typy. I. typ (low-grade), dependentný od estrogénu, tvorí 70 – 80 %, vzniká na podklade endometriálnej hyperplázie, má dobrú prognózu a II. typ (high-grade) independentný od estrogénu, vznikajúci na atrofickom endometriu s invazívnym rastom, rýchlou tvorbou metastáz a so zlou prognózou. Genetický podklad a presný patofyziologický mechanizmus vzniku ochorenia nie je známy. Objasnenie presného mechanizmu vzniku nádorového ochorenia a nájdenie vhodných biomarkerov môže uľahčiť stanovenie správnej diagnózy aj neivazívnymi metódami, zabezpečiť včasnú cielenú liečbu a určiť prognózu ochorenia.

ENDOMETRIUM CARCINOMA AND SELECTED BIOMARKERS: OVERVIEW OF PRESENT LITERATURE
Endometrial cancer is the fourth most common malignant disease in women. In 2018, 382 069 new cases were diagnosed. Obesity, diabetes mellitus and hypertension are also known as the triple syndrome of endometrial cancer. There are two basic types. Type I (low-grade) oestrogen-dependent, represents 70-80% of EC, develops from endometrial hyperplasia, with good prognosis and type II (high-grade) arising from the atrophic endometrium with invasive growth, rapid metastasis and poor prognosis. Genetic origin and the exact pathophysiological mechanism is not known yet. Clarifying the exact mechanism of cancer development and finding exact biomarkers can help to make early appropriate diagnose even by non-invasive methods, set specific target treatment and prognosis of the disease.
Keywords: Endometrial cancer, pathophysiology, biomarkers
karcinóm endometria patofyziológia biomarkery
Slov. Gynek. Pôrod., 27, 2020, s. 27 – 34
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by