Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistika
Karcinóm močového mechúra a tuberkulóza po transplantácii obličky
Vincent Nagy, Ladislav Valanský, Ľubomír Lachváč, Vlasta Vyhnálková
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2018
Cieľ práce: Analýza pacientov po transplantácii obličky (KTX), ktorí mali karcinóm močového mechúra (B-TCC) a tuberkulózu (TBC) transplantovanej obličky.
Materiál a metódy: V r. 2005 – 2015 podstúpilo KTX 457 pacientov. Vek pacientov bol v rozsahu 9 – 75 r. (priemer 47,9 ± 12,2 r.). Z nich bolo 267 (58,4 %) mužov a 190 (41,6 %) žien. 422 (92,3 %) dostalo obličku od mŕtveho a 35 (7,7 %) od žijúceho darcu. Pri vyšetrení pacientov boli použité štandardné vyšetrenia a zobrazovacie metódy.
Výsledky: Po KTX sa nádory vyskytli u 6 (1,3 %) pacientov. Iba dvaja (0,43 %) pacienti mali diagnostikovaný B-TCC. U prvej pacientky sa po radikálnej cystektómii s invazívnym B-TCC pri pitve zistila latentná TBC KTX. Druhá pacientka pred KTX mala zistený CIS v obličkovej panvičke. Cystoskopiou identifikovali CIS s nízkou proliferatívnou aktivitou, expresiou Ki67 a p53, skvamocelulárnu metapláziu. Napriek tomuto zisteniu pacientke urobili o štyri mesiace KTX od mŕtveho darcu. Pri endoskopii napriek kontrolám o 46 mesiacov po KTX našli invazívny B-TCC s fokálnou glandulárnou diferenciáciou (signet ring cell). Pacientka odmietla chirurgickú liečbu a neskôr zomrela na pokročilé ochorenie.
Záver: Súčasné zistenie B-TCC a TBC v transplantovanej obličke je veľmi zriedkavé. Ich liečba si vyžaduje individuálny prístup a manažment.

Bladder carcinoma and tuberculosis after kidney transplantation
Objective: Determination of pitfalls for patients with kidney graft tuberculosis (TB) and bladder cancer (TCC-B) after kidney transplantation.
Material and methods: 457 patients underwent kidney transplantation (KTX) in 2005-2015. Out of them 267(58.4%) were men and 190(41.6%) women. 422(92.3%) received a kidney from a deceased donor and 35 (7.7%) from a living donor. Age was in the range of 9-75 years (average 47.9 ± 12.2 years).
Results: Cancer occurred in 1.3%. Two (0.43%) have been confirmed B-TCC. In the first patient after radical cystectomy with invasive B-TCC, a latent TB of the KTX was found at autopsy. The second patient before KTX had revealed incidental CIS in the renal pelvis. Cystoscopy later identified bladder tumour. Immunohistochemistry revealed a low proliferative activity in the Ki67 and p53 focal expression and a very active squamous metaplasia but no TCC. Despite this finding, the patient proceeded four months later to the KTX from a deceased donor with regular endoscopies. Histopathology 46 months after KTX revealed infiltrating B-TCC with focal glandular differentiation (signet ring cell). The patient refused surgical treatment.
Conclusions: Contemporary finding of B-TCC and TB of KTX is a rare condition. Management of patients with bladder cancer is very difficult and requires an individual approach. Surveillance is advised not only in patients who receive their graft from donors with risk factors to acquire tuberculosis but in general on the basis of regular intervals.
Keywords: kidney transplantation, tuberculosis, bladder cancer, radical cystectomy
transplantácia obličky tuberkulóza karcinóm močového mechúra radikálna cystektómia
Klin urol 2018; 14 (1): 32 – 35
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by