Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Karcinóm obličky na slovensku v roku 2011 ‒ údaje z klinického registra
Ján Kliment
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2012
Cieľ: Poskytnúť údaje o etiologických faktoroch, diagnostike, histopatologických nálezoch a liečbe pacientov s karcinómom obličky zaradených v roku 2011 do klinického registra karcinómov obličky. Materiál a metódy: Analyzovali sa klinické údaje od 743 pacientov s karcinómom obličky, ktorí sa liečili na 17 slovenských urologických pracoviskách v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Vyhodnotili sa demografické údaje, symptómy ochorenia, použité diagnostické metódy, zastúpenia klinických štádií ochorenia, použité chirurgické techniky a prístupy v liečbe ochorenia a zastúpenie histologických typov. Analýza údajov bola vykonaná pomocou štandardných výstupov deskriptívnej štatistiky – použitím kontingenčných tabuliek pre kvalitatívne premenné a použitím strednej hodnoty, štandardnej odchýlky, mediánu, minimálnej a maximálnej hodnoty pre kvantitatívne premenné. Výsledky: Zo 743 pacientov bolo 63 % mužov a 37 % žien. Obezita sa zaznamenala u 30 % a nadváha u 39 % pacientov. Na hypertenziu sa liečilo 72 % pacientov. Fajčenie uviedlo 22 % pacientov. V diagnostike sa najčastejšie používala počítačová tomografia u 93 % pacientov a sonografia u 86 % pacientov. Karcinóm obličky sa náhodne diagnostikoval u 67 % pacientov. Ochorenie v klinickom štádiu T1 sa zaznamenalo u 45 % pacientov, v štádiu T2 u 7,4 %, v štádiu T3 u 10,2 % a v štádiu T4 u 19,2 % pacientov. Metastázy sa najčastejšie zaznamenali v pľúcach a v lymfatických uzlinách. Radikálnu nefrektómiu podstúpilo 64 % pacientov a 20 % operáciu šetriacu funkčný parenchým. Nefrektómia z transperitoneálneho prístupu sa vykonala u 42 % pacientov, u 37 % pacientov z lumbotomického prístupu a laparoskopická transperitoneálna nefrektómia u 16 % pacientov. Nefrektómia spojená s odstránením trombu z dolnej dutej žily sa vykonala u 6 % pacientov, adrenalektómia u 14 % a u 12 % pacientov sa urobila regionálna lymfadenektómia. Konvenčný svetlobunkový karcinóm sa diagnostikoval v 83 %, papilárny I. typ v 4,1 %, II. typ v 4,1 %, chromofóbny v 2,2 % a sarkomatoidný dediferencovaný nádor v 1,9 %. Druhý histologický stupeň malignity mal zastúpenie u 45 % a tretí stupeň u 30 % pacientov. Liečba pokročilého ochorenia inhibítormi tyrozínkinázy sa odporučila u 15 % pacientov. Záver: Analýza údajov z klinického registra karcinómu obličky poskytla obraz o demografických a etiopatogenetických faktoroch, o diagnostike a liečbe zhubných nádorov obličky na Slovensku. Poskytla aj námety na ďalšie zlepšenie starostlivosti o chorých s karcinómom obličky
karcinóm obličky diagnostika liečba
Klin. urol. 2012; 8 (2-3): 83-89
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by