Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Experimentálna urológia
Karcinóm prostaty a genetické polymorfizmy glutatión-s-transferáz
Monika Sivoňová, Iveta Waczulíková, Ján Kliment, Dušan Dobrota
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2008
Úvod: Biotransformačné enzýmy, glutatión-S-transferázy (GST) zohrávajú dôležitú úlohu v metabolizme potenciálnych karcinogénov. Niektoré molekulovo-epidemiologické štúdie poukázali na možný vzťah medzi polymorfizmami GST a interindividuálnou susceptibilitou ku karcinómu prostaty. Materiál a metódy: Cieľom našej stúdie bolo odhadnúť populačnú prevalenciu génových polymorfizmov GST analýzou skupiny 228 zdravých jedincov vo veku nad 50 rokov a stanoviť frekvencie GST génových polymorfizmov u 129 pacientov s karcinómom prostaty a porovnať ich po štandardizácii na vek s frekvenciami kontrolnej skupiny. Výsledky: Porovnaním zistených frekvencií alel s už publikovanými výsledkami (GSEC projekt) sme nezistili signifikantné rozdiely v pomeroch alel. U pacientov s karcinómom prostaty sme nezistili signifikantné rozdiely v zastúpení vekovo-štandardizovaných frekvencií GST genotypov v porovnaní s kontrolnou skupinou. Záver: Napriek tomu, že naša štúdia nepreukázala vzťah medzi genetickými polymorfizmami biotransformačného enzýmu GST a prevalenciou karcinómu prostaty, nemôžeme takúto asociáciu vylúčiť, pretože sila štatistického testovania v našich skupinách bola nízka z dôvodu prirodzene vyššej biologickej variability distribúcie génových polymorfizmov GST v populácii. Potvrdenie takejto asociácie by však vyžadovalo analýzu niekoľko tisíc osôb, čo je veľkosť súboru odhadnutá na základe variability nami zistených proporcií pre 80 % silu testu a 5 % hladinu významnosti.
glutatión-S-transferáza polymorfizmus karcinóm prostaty
Klin. urol. 2008; 4 (2-3): 125-128
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by