Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Kardiotoxicita fluorovaných pyrimidínov
Tomáš Šálek, Štefan Pörsök, Natália Pazderová, Zuzana Mináriková, Eva Zomborská, Ján Slopovský, Benjamin Špánik
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2021
Antimetabolit fluórouracil (5-FU) sa často používa na chemoterapiu rôznych malígnych novotvarov. Tento liek je dobre známy pre svoje nežiaduce účinky týkajúce sa kostnej drene, kože, slizníc, črevného traktu a centrálneho nervového systému, zatiaľ čo jeho kardiotoxicita je pre lekárov menej známa. Patofyziológia kardiálnych nežiaducich udalostí spojených s fluórouracilom je kontroverzná a závery vychádzajú z klinických štúdií a kazuistík viac ako na základe spoľahlivých experimentálnych dôkazov. Zatiaľ čo klinické a elektrokardiografické údaje naznačujú, že ischémia myokardu je hlavným etiologickým faktorom, ktorý je pravdepodobne vyvolaný koronárnym vazospazmom, histomorfologické a biochemické štúdie naznačujú priamejšie liekmi sprostredkované cytotoxické pôsobenie. Pacienti môžu mať bolesti na hrudníku, srdcové arytmie alebo infarkt myokardu. Pri tomto syndróme neexistuje jednoznačne účinná profylaxia alebo liečba. Po ukončení podávania fluórouracilu sú príznaky zvyčajne reverzibilné, aj keď už boli opísané fatálne udalosti. Celková úmrtnosť sa odhaduje na 2,2 až 13,3 %. Existuje vysoké riziko relapsu, keď sú pacienti znovu vystavení tomuto lieku po predchádzajúcich srdcových príhodách. Zo súčasných údajov sa dospelo k záveru, že kardiotoxicita je relevantným, ale podceňovaným problémom pri liečbe fluórouracilom. Po kardiotoxických udalostiach by mal byť fluórouracil definitívne vysadený a nahradený alternatívnym antiproliferatívnym režimom.

Cardiotoxicity of fluorinated pyrimidines
The antimetabolite fluorouracil (5-FU) is frequently administered for chemotherapy of various malignant neoplasms. The drug is well known for its adverse effects involving bone marrow, skin, mucous membranes, intestinal tract and central nervous system, whereas its cardiotoxicity is less familiar to clinicians.The pathophysiology of fluorouracil-associated cardiac adverse events is controversial and conclusions are based on clinical studies and case reports more than on solid experimental evidence. While clinical and electrocardiographic features suggest myocardial ischaemia as a main aetiological factor, possibly induced by coronary vasospasm, histomorphological and biochemical studies indicate a more direct drug-mediated cytotoxic action Patients may present with angina-like chest pain, cardiac arrhythmias or myocardial infarction. There is no unequivocally effective prophylaxis or treatment in this syndrome. Once fluorouracil administration is discontinued symptoms are usually reversible, although fatal events have been described. The overall mortality rate has been estimated to be between 2.2 and 13.3%. There is a high risk of relapse when patients are re-exposed to this drug following previous cardiac incidents.From the present data it is concluded that cardiotoxicity is a relevant but underestimated problem in fluorouracil treatment. After cardiotoxic events, fluorouracil should definitely be withdrawn and replaced by an alternative antiproliferative regimen.
Keywords: 5-fluorouracil, fluorinated pyrimidine, cardiotoxicity
5-fluórouracil fluórovaný pyrimidín kardiotoxicita
Interná med. 2021; 21 (7-8): 317-322
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by