Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Kardiovaskulárne a renálne benefity liečby pacientov s diabetom 2. typu a chronickou obličkovou chorobou
Peter Ponťuch
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2021
U pacientov s diabetom a chronickou obličkovou chorobou dochádza pri zlej glykemickej kontrole a nedostatočnej kontrole krvného tlaku k rýchlejšiemu vývinu mikrovaskulárnych a makrovaskulárnych komplikácií. Metformín je liekom prvej línie pri diabete 2. typu. Inhibítory sodíkovo-glukózového kotransportéra 2 a dlho účinkujúce agonisty receptora pre peptid 1 podobný glukagónu ukázali v štúdiách kardiovaskulárne a renálne benefity. Základom antihypertenznej liečby je blokáda renínovo-angiotenzínového systému inhibítorom enzýmu konvertujúceho angiotenzín alebo blokátorom angiotenzínových receptorov, ktoré redukujú riziko a spomaľujú progresiu chronickej obličkovej choroby. Tieto lieky sa neodporúčajú na primárnu prevenciu chronickej obličkovej choroby u diabetikov s normálnou albuminúriou, normálnym krvným tlakom a normálnou glomerulovou filtráciou. Cieľové hodnoty krvného tlaku treba individuálne nastaviť, aby zohľadnili vek pacienta a komorbidity. Nové výsledky o renálnom benefite ukázali nedávno ukončené klinické skúšania finerenónu, atrasentanu a baricitinibu.

Cardiovascular and renal benefits of the treatment of patients with type 2 diabetes and chronic kidney disease
In patients with diabetes and chronic kidney disease, poor glycemic and insufficient blood pressure controls result in faster development of microvascular and macrovascular complications. Metformin is a first-line medicine in type 2 diabetes. Sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors and long-acting glucagon-like peptid 1 receptor agonists have shown cardiovascular and renal benefits. The cornerstone of the antihypertensive treatment is a blockade of renin-angiotensin system by angiotensin converting enzyme inhibitor, or angiotensin receptor blocker, which reduce the risk and slow the progression of chronic kidney disease. These agents are not recommended for the primary prevention of chronic kidney disease in patients with diabetes, who have normal albuminuria, normal blood pressure and normal glomerular filtration rate. Target blood pressure values should be individualized taking into account patient´s age and comorbidities. Recently published clinical trials with finerenone, atrasentan and bariticinib showed data on renal benefits.
Keywords: diabetes mellitus and chronic kidney disease, sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors, glucagon-like peptid 1 receptor agonists, renin-angiotensin system blockade


diabetes mellitus 2. typu a chronická obličková choroba inhibítory sodíkovo-glukózového kotransportéra 2 agonisty receptora pre peptid 1 podobný glukagónu blokáda renínovo-angiotenzínového systému
Interná med. 2021; 21 (2): 61-65
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by