Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Kardiovaskulárne riziko a juvenilná psoriatická artritída
Lenka Turoňová, Karolína Vorčáková, Eva Hyrdelová, Juraj Péč, Peter Bánovčin
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2016
Východisko: Cieľom práce bolo ohodnotiť prítomnosť endotelovej dysfunkcie u detí s juvenilnou psoriatickou artritídou
za predpokladu neprítomnosti tradičných kardiovaskulárnych rizikových faktorov a zároveň ohodnotiť, do akej miery
vznik endotelovej dysfunkcie u týchto pacientov súvisí s aktivitou choroby a stupňom funkčnej neschopnosti.
Súbor: Do štúdie bolo zaradených 25 pacientov s juvenilnou psoriatickou artritídou a 25 zdravých detí vo veku 6-19 rokov.
Metódy: U všetkých subjektov boli v časovej perióde od januára 2013 do januára 2016 vykonané cievne merania v súlade
s odporúčaniami pre ultrasonografické ohodnotenie FMD% (post-okluzívnej prietok-mediovanej vazodilatácie)
brachiálnej artérie.
Výsledky: U pacientov s juvenilnou psoriatickou artritídou boli signifikantne nižšie hodnoty FMD% v porovnaní so
zdravými kontrolami (P<0,001). Signifikantné korelácie sa tiež pozorovali medzi hodnotami FMD% a trvaním choroby
(P<0,001), skorým začiatkom ochorenia (P=0,001), úrovňou nešpecifických zápalových markerov (P<0,001), stupňom
funkčnej disability (P<0,01) a prítomnosťou niektorých, so skorým začiatkom asociovaných antigénov HLA (Human
Leukocyte Antigens) (P<0,005).
Záver: Štúdia je prvou prácou v SR prinášajúcou pohľad na prítomnosť endotelovej dysfunkcie u detí s juvenilnou psoriatickou
artritídou a jej výsledky odrážajú takmer národnú prevalenciu choroby. Autori deklarujú, že endotelová dysfunkcia
je aj napriek neprítomnosti tradičných kardiovaskulárnych prediktorov prítomná už u detských pacientov s juvenilnou
psoriatickou artritídou. Jej vznik, zdá sa, má súvislosť nielen s aktivitou a disabilitou ochorenia, ale aj so včasným
začiatkom choroby.
kardiovaskulárne riziko endotelová dysfunkcia juvenilná psoriatická artritída
Pediatria (Bratisl.) 2016; 11 (6): 297-300
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by