Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Kardiovaskulárne starnutie – pohľad na mechanizmy
Ján Murín, Jozef Bulas, Martin Wawruch, Ľudovít Gašpar
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2021
Kardiovaskulárne (KV) starnutie a dlhovekosť sú vzájomne previazané istými patofyziologickými mechanizmami. Mnohé faktory, ktoré podporujú KV aterosklerotické ochorenie, sa zúčastňujú aj na procese starnutia. Ide o metabolické ochorenia (hyperglykémiu, inzulínovú rezistenciu, dyslipidémiu), artériovú hypertenziu, diabetes mellitus a obezitu a tieto ochorenia majú podobné mechanizmy, aké sú prítomné i v procese starnutia. V procese starnutia hrajú úlohu aj isté genetické modulátory. Poznanie genetických, molekulárnych, celulárnych a biochemických patofyziologických dráh starnutia dovoľuje potom hľadať nové intervencie s cieľom pozdržať proces starnutia. Prehľadový článok zdôrazňuje komplexnosť tejto problematiky.

Cardiovascular aging – the mechanisms
Cardiovascular (CV) aging and longevity are interrelated through some pathophysiological mechanisms. Many factors that promote atherosclerotic CV disease are also implicated in the aging process. These are: metabolic disorders (hyperglycemia, insulin resistance, dyslipidemia), hypertension, diabetes, obesity and they share common mechanisms with aging and longevity. There are some genetic modulators of longevity too. The knowledge of genetic, molecular, cellular and biochemical pathways of aging may serve as a substrate to introduce interventions that may delay CV aging. This review article emphasizes the complexity of this issue.
Keywords: Cardiovascular aging, longevity, risk factors for aging, pathophysiological mechanisms of aging
kardiovaskulárne starnutie dlhovekosť rizikové faktory starnutia patofyziologické mechanizmy starnutia
Interná med. 2021; 21 (7-8): 310-315
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by