Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Klinická verzus laboratórna diagnostika preeklampsie
Anna Birková, Beáta Bolerázska, Vladimír Kraus ml., Beáta Hubková, Beáta Čižmárová
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2020
V minulom roku sme v tomto časopise uverejnili komplexný pohľad na laboratórnu diagnostiku preeklampsie – závažnej formy hypertenzie v tehotenstve. V tomto príspevku prezentujeme naše prvé výsledky získané použitím tejto diagnostiky, pričom najviac nás zaujímala súhlasnosť medzi klinicky stanovenou diagnózou a laboratórne verifikovanou preeklampsiou. Konfrontáciou s výsledkom pomeru nových laboratórnych markerov sFlt-1 a PlGF bolo toto ochorenie laboratórne verifikované u 28,9 % pacientok. Ešte u nižšieho počtu pacientok (21,1 %) sme zachytili hodnotu pomeru, pri ktorej je odporúčaná opätovná laboratórna kontrola s odstupom času. Naše zistenia poukazujú na užitočnosť klinického použitia pomeru sérových hladín sFlt-1/PlGF pre krátkodobú predikciu a diagnostiku preeklampsie a tiež pre diferenciálnu diagnostiku rôznych hypertenzných porúch tehotenstva, najmä pred 34. týždňom gravidity aj u nás.

Clinical versus laboratory diagnosis of preeclampsia
In the past year, we published in this magazine a detailed overview of the laboratory diagnostics of preeclampsia - a severe form of hypertension in pregnancy. In this paper, we present our first results gained using these diagnostic tools, while the most interesting for us was the concord between clinically detected diagnosis and laboratory-verified preeclampsia. Confrontation with the results of the ratio of new laboratory markers sFlt-1 and PIGF was this disease laboratory-verified in 28.9% of patients. In even a lower number of patients (21.1%), we detected such ratio, at which a repeated laboratory check is recommended after some time. Our findings point to the usefulness of clinical use of the ratio of serum levels sFlt-1/PlGF for short-term prediction and diagnosis of preeclampsia and also for differential diagnostics of various hypertensive disorders of pregnancy especially before the 34th week of gestation in Slovakia.
Keywords: clinical diagnosis, preclampsia
klinická diagnostika preklampsia
Interná med. 2020; 20 (11): 496-499
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by