Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Klinické štúdie v diabetológii v roku 2005
Ivan Tkáč
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2006
V roku 2005 boli publikované výsledky dvoch významných štúdií, ktoré sledovali efekt glykemickej kompenzácie na kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu u diabetikov 2. typu s prítomným makrovaskulárnym postihnutím. V štúdii DIGAMI 2 boli sledovaní diabetici, ktorí prekonali akútny infarkt myokardu (AMI) v závislosti od hospitalizačnej liečby (infúzia inzulínu a glukózy) a posthospitalizačnej liečby (režimy založené na intenzifikovanej inzulínovej liečbe, resp. konvenčné režimy orálnych antidiabetík). Hodnoty dlhodobej glykemickej kompenzácie vo všetkých troch sledovaných skupinách boli identické. Štúdia DIGAMI 2 nedokázala rozdielny efekt jednotlivých druhov liečby na mortalitu diabetikov po infarkte myokardu. Horšia glykemická kompenzácia bola spojená s vyššou mortalitou. Hlavným odkazom štúdie DIGAMI 2 je fakt, že u diabetikov po prekonaní AMI je dôležité dosiahnuť čo najlepšiu glykemickú kompenzáciu. Celkovú mortalitu, ani výskyt kardiovaskulárnych príhod neovplyvňuje spôsob, akým bola táto glykemická kompenzácia dosiahnutá. V štúdii PROactive sa sledoval efekt pridanej liečby pioglitazónom na mortalitu a výskyt kardiovaskulárnych príhod u diabetikov 2. typu s prítomným makrovaskulárnym postihnutím. Pridanie pioglitazónu k dovtedajšej antidiabetickej liečbe nesignifikantne znížilo primárny kombinovaný ukazovateľ štúdie, ktorý bol kombináciou celkovej mortality, incidencie koronárnych a cerebrovaskulárnych príhod (CMP) a rozličných vaskulárnych intervencií. Hlavný sekundárny endpoint štúdie, ktorý pozostával z kombinácie celkovej mortality, incidencie AMI a CMP, bol signifikantne znížený o 16 %. Výsledky štúdie PROactive nielen naznačili prínos pridania liečby glitazónmi k doterajšej antidiabetickej liečbe v prevencii makrovaskulárnych komplikácií, ale ukázali aj zníženie potreby liečby inzulínom o 53 % u pacientov liečených pioglitazónom.
diabetes mellitus typ 2 glykemická kompenzácia makrovaskulárne komplikácie diabetu antidiabetická liečba glitazóny
Interná med. 2006; 6 (3): 165 - 169
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by