Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
KOMPLEXNÝ POHĽAD NA SRDCOVÚ CHYBU V PRENATÁLNOM OBDOBÍ
M. HOLÁŇ
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2019
Vďaka veľkému rozvoju ultrazvukovej techniky sa stala prenatálna kardiológia uznávaným interdisciplinárnym odborom. Včasná prenatálna diagnostika umožňuje informovať a pripraviť rodičov na rôzne možnosti manažmentu dieťaťa. Taktiež umožňuje optimálne naplánovať transport in utero, pôrod a rýchly prevoz na kardiologické pracovisko, kde operácia srdca u detí ešte v dobrom klinickom stave významne zlepšuje prognózu dieťaťa! V centre záujmu v tomto období sú najmä dve hlavné problematiky: vrodené srdcové chyby (VCC) s ich morfologickou a funkčnou problematikou a prenatálne arytmie.
Optimálne obdobie na vyšetrenie srdca plodu je medzi 20. a 22. týždňom tehotenstva a riadi sa známymi indikačnými kritériami, ktoré bývajú čiastočne modifikované podľa personálnych a prístrojových možností toho-ktorého pracoviska. Pre limitovanie vyšetrení väčšieho množstva tehotných niektoré pracoviská upúšťajú od určitých indikačných kritérií, ako sú: vek nad 35 rokov, tehotenstvo s viacerými plodmi, pozitívny biochemický skríning v I. trimestri.

COMPLEX VIEW ON THE HEART DEFECT IN PRENATAL PERIOD
Thanks to the great development of the ultrasound technique, PRENATAL CARDIOLOGY became a well-recognised interdisciplinary field. Early prenatal diagnosis helps inform and prepare parents for various options for management of their child. It also optimises planning of the transport in utero, labour and fast transport to cardiology, where the operation of the heart in children still in good clinical state significantly improves the child’s prognosis. In the centre of interest there were mainly two issues in this period: Congenital heart defects (ICD) with their morphology and functional issues and prenatal arhythmias.
The optimal period for the foetus examination is between 20th and 22ns week of pregnancy, and it is ruled with known indication criteria, which are usually partially modified according to personal and equipment possibilities of a particular workplace. Due to limitation of examinations of larger amount of preganat women, some workplaces abandon some indication criteria as the age over 35, pregnancy with multiple foetuses, positive biochemical screening in the 1st trimester.
Keywords: congenital heart defects, fetal echocardiography, fetal
vrodené chyby srdca fetálna echokardiografia fetálna kardiológia
Slov. Gynek. Pôrod., 26, 2019, s. 148 – 151
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by