Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Uroonkológia
Komplikácie radikálnej cystektómie u pacientov s karcinómom močového mechúra
Vincent Nagy, Miroslav Iláš, Ladislav Valanský, Ľubomír Lachváč, Jaroslav Beck, Vladimíra Sobolová, Patrícia Horváthová, Lucia Kišáková
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2019
Cieľ práce: Vyhodnotiť komplikácie radikálnej cystektómie u pacientov s karcinómom močového mechúra a deriváciou moču v rokoch 2000 – 2017.
Materiál a metódy: Retrospektívne sme hodnotili 72 pacientov (16 žien, 56 mužov). Indikáciou k operácii bol svalovinu infiltrujúci a recidivujúci svalovinu neinfiltrujúci high grade karcinóm močového mechúra. Vek pacientov: 39 – 78 rokov, priemer 61 rokov. Moč bol derivovaný nasledovne: ureteroileostómia (Bricker) 63 (87,5 %), ortotopická substitúcia (Studer) 7 pacientov (9,7 %), ureterosigmoidostómia 1 (1,4 %) a nefrostómia transplantovanej obličky 1 pacient (1,4 %). Štandardnú bilaterálnu lymfadenektómiu mali urobenú 62 pacienti(86 %), 10 (14 %) rozšírenú panvovú lymfadenektómiu.
Výsledky: Klasifikácia pTNM u 72 pacientov: pT0 – žiaden, pTIS – 2 (2,8 %), pT1 – 8 (11,1 %), pT2 – 23 (31,9 %), pT3 – 26 (36,1 %), pT4 – 13 (18,1 %), pN0 – 58 (80,6 %), pN1 – 5 (6,9 %), pN2 – 8 (11,1 %), pN3 – 1 (1,4 %), M0 – 70 (97,2 %), M1a – 2 (2,8 %). Komplikácie sa vyskytli u 42 pacientov (58,3 %). Včasné komplikácie ≤ 3 m.: akútna pyelonefritída 10 pacientov (13,9 %), dehiscencia operačnej rany 7 pacienti (9,7 %), urinózna fistula 5 pacientov (6,9 %), ileózny stav 2 (2,8 %), difúzna peritonitída 2 pacienti (2,8 %), enterokutánna fistula, hematóm, lymfokéla, enterorágia, absces rany u 1 pacienta (1,4 %). Neskoré komplikácie ≥ 3 mesiace: ileózny stav s resekciou ilea 1 pacient (1,4 %), absces obličky s nefrektómiou 2 (2,8 %), striktúra močovodov 6 (8,3 %), lokálne a generalizované MTS 12 pacientov (16,7 %), metachrónny karcinóm uretry s uretrektómiou 3 pacienti(4,2 %). Mortalita ≤ 1 mesiac: 2 (2,8 %) a mortalita ≥ 3 mesiace: 1 pacient (1,4 %).
Záver: Radikálna cystektómia s deriváciou moču bola spojená s významnou morbiditou. Komplikácie boli prijateľné s ohľadom na dlhodobý výsledok.
Kľúčové slová: karcinóm močového mechúra, radikálna cystektómia, derivácia moču, komplikácie

Complications of radical cystectomy in patients with cancer of the urinary bladder
Objective: To evaluate the most common surgical complications of radical cystectomy with urinary diversion.
Material and Methods: We retrospectively evaluated 72 patients (16 women, 56 men) from the years 2000-2017. The indication for surgery was invasive and recurrent noninvasive high grade bladder cancer. Age of patients: 39-78 years, average 61 years. Urine was derived as follows: ureteroileostomy (Bricker) in 63 (87.5%), orthotopic urinary derivation (Studer) in 7 (9.7%), ureterosigmoidostomy in 1 (1.4%) and nephrostomy of the transplanted kidney in one (1.4%) patient.Results: The pTNM classification in 72 patients was as follows: pT0 - no patient, pTIS 2 (2.8%), pT1-8 (11.1%), pT2-23 (31.9%), pT3-26 (36,1%), pT4-13 (18,1%), pN0-58 (80,6%), pN1-5 (6,9%), pN2-8 (11,1%), pN3-1 (1,4%), M0-70 (97,2%), M1a-2 (2,8%). Complications occurred in 42 (58,3%) patients. Early complications within 3 months were as follows: acute pyelonephritis in 10 (13.9%), operative wound dehiscence in 7 (9.7%), urinary fistula in 5 (6.9%), ileous condition 2 (2, 8%), diffuse peritonitis 2 (2.8%), enterocutaneous fistula 1 (1.4%), hematoma 1 (1.4%), lymphocele 1 (1.4%), enterorhagia 1 (1.4%), abscess 1 (1.4%). Late complications over a 3-month period: ileus with subsequent resection of ileum 1 (1.4%), abscessing pyelonephritis with nephrectomy in 2 (2.8%), ureteral strictures with hydronephrosis requiring surgery in 6 (8.3%) patients, local and generalized metastases in 12 (16.7%) patients. In 3 (4.2%) patients, we made a secondary uretrectomy for metachronic carcinoma of the urethra. Perioperative mortality within 30 days: 2 (2.8%) and mortality within 90 days: 1 (1.4%) patient.
Conclusion: Radical cystectomy with urinary derivation is associated with significant morbidity. Complications are acceptable with regard to the long-term outcome
Keywords: bladder cancer, radical cystectomy, urinary derivation, complication
karcinóm močového mechúra radikálna cystektómia derivácia moču komplikácie
Klin urol 2019; 15 (1): 19 – 25
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by