Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Kopeptín a jeho význam pri kardiovaskulárnych ochoreniach
Martin Ihnatko, Ivica Lazúrová
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2020
Kopeptín je neurohormón arginín-vazopresínového systému a perspektívny biomarker v diagnostike a prognóze kardiovaskulárnych ochorení. V rámci prínosu do klinickej praxe je kopeptín citlivý diagnostický marker v počiatočnom štádiu akútneho infarktu myokardu a tiež nezávislý prediktor rozvoja srdcového zlyhávania. Existuje predpoklad súvislosti medzi aktiváciou arginín-vazopresínového systému pri srdcovom zlyhávaní a fibriláciou predsiení. Jeho zvýšená aktivita naznačuje dysfunkciu ľavej komory, a teda zvýšené riziko vzniku porúch srdcového rytmu, pričom môže tiež priamo pôsobiť arytmogénne na myokard so vznikom malígnych komorových arytmií. Vysoké hladiny kopeptínu sú tiež nezávislými prediktormi nepriaznivej prognózy u pacientov s pľúcnou embóliou. Úloha arginín-vazopresínového systému a kopeptínu v patofyziológii kardiovaskulárnych ochorení a ich potenciálne využitie v klinickej praxi sú predmetom ďalšieho výskumu.

Copeptin and its importance in cardiovascular diseases
Copeptin is a neurohormone of the arginine vasopressin system and a promising biomarker in the diagnosis and prognosis of cardiovascular diseases. As a contribution to clinical practice, copeptin is a sensitive diagnostic marker in the early stage of acute myocardial infarction and also an independent predictor of the heart failure development. There is a presumption of an association between the activation of the arginine vasopressin system in heart failure and atrial fibrillation. Its increased activity suggests left ventricular dysfunction and thus an increased risk of cardiac arrhythmias, and may also have a direct arrhythmogenic effect on the myocardium with malignant ventricular arrhythmias. High levels of copeptin are also independent predictors of adverse prognosis in patients with pulmonary embolism. The role of the arginine vasopressin system and copeptin in the pathophysiology of cardiovascular diseases and their potential use in clinical practice are the subject of further research.
Keywords: copeptin, arginine vasopressin, cardiovascular diseases, coronary syndrome, heart failure
kopeptín arginín vazopresín kardiovaskulárne ochorenia koronárny syndróm srdcové zlyhávanie
Interná med. 2020; 20 (11): 483-486
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by