Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Kvalita transuretrálnej resekcie a výskyt reziduálneho nádoru pri primárnych stredne a vysoko rizikových svalovinu neinfiltrujúcich nádoroch močového mechúra
Roman Tomaškin1, Boris Eliáš1, Pavol Slávik2, Karol Kajo2, Katarína Macháleková2, Ján Kliment1
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2009
Cieľ: Vyhodnotiť kvalitu primárnej transuretrálnej resekcie nádorov močového mechúra (TURBT) a stanoviť vplyv klinických a histopatologických parametrov nádoru na výskyt reziduálneho nádoru pri primárnych stredne a vysoko rizikových svalovinu neinfiltrujúcich nádoroch močového mechúra (NMIBC). Klinický súbor a metódy: Do retrospektívnej štúdie bolo zaradených všetkých 260 pacientov z obdobia 1991-2007 s primárnym NMIBC, ktorí spĺňali kritériá pre opakovanú resekciu (reTURBT). Všetci pacienti mali stredne a vysoko rizikové nádory podľa smerníc EAU. Hodnotili sme pohlavie, vek, pT, grading, počet a veľkosť primárneho nádoru/nádorov, prítomnosť svaloviny vo vzorkách resekovaného tkaniva nádoru, podanie farmorubicínu do 6 hodín po TURBT. Kvalitu primárnej resekcie sme hodnotili na základe výskytu svaloviny v resekovanom tkanive, podľa výskytu reziduálneho nádoru pri reTURBT a výskytu podštádiovania ochorenia. Na štatistické vyhodnotenie sme použili jednofaktorové a multifaktorové analýzy (chi-kvadrátový test, Mannov-Whitneyho neparametrický test, logistická regresná analýza). Výsledky: Priemerný vek pacientov v čase primárnej TURBT bol 64 rokov (rozsah 26 až 93 rokov, medián 65 rokov). Prevažovali pT1 nádory (70 %), svalovina nebola pri primárnej TURBT zachytená v 15,4 % prípadov. ReTURBT bola realizovaná v 124 prípadoch, reziduálny nádor bol nájdený v 50 (40 %) prípadoch. Histologicky bol reziduálny nádor potvrdený v 44 % pT1, 26 % pTa a 35 % pTx nádorov. Infiltráciu svaloviny sme pri reTURBT potvrdili v 3 (2,4 %) prípadoch. Reziduálny nádor bol zistený u 27 % G1, 30 % G2 nádorov a 54 % G3 nádorov, resp. u 29 % low grade nádorov a 54 % high grade nádorov. Najvyššie riziko ponechania reziduálneho nádoru (84 %) bolo pri viac ako 3 primárnych nádoroch s priemerom > 3 cm. Signifikantný vplyv na výskyt reziduálneho nádoru mali v jednofaktorovej aj multifaktorovej analýze grading a cystoskopický nález. Štádium pT a jednorazová pooperačná instilácia farmorubicínu neovplyvnili výskyt reziduálneho nádoru. Záver: V populácii primárnych stredne a vysoko rizikových NMIBC sme potvrdili absenciu svaloviny v primárne resekovanom tkanive v 15 % prípadov, výskyt reziduálneho nádoru v 40 % prípadov. Signifikantnými prediktormi prítomnosti reziduálneho nádoru boli stupeň diferenciácie buniek a nepriaznivý cystoskopický nález. Riziko podštádiovania ochorenia bolo v našom súbore extrémne nízke (2,4 % prípadov).
karcinóm močového mechúra transuretrálna resekcia
Klin. urol. 2009; 5 (3): 123-128
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by